نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران.

2 دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران.

چکیده

با آنکه زنان برای تأمین سعادت جامعه نقش برتری دارند لیکن از ایفای نقش شایسته خود در حاکمیت و حکومت برکنار بوده اند. اسلام حق حاکمیت را بالذّات برای آفریدگار و به نیابت برای انبیاء(ع)امامان(ع) و فقیه جامع الشرایط دانسته است. در اسلام برای هر یک از زن و مرد حقوق و تکالیفی برابر و متناسب با ساختار وجودی شان تعریف شده است. ملاحظه و تحلیل مواضع امام راحل(ره) نشان م یدهد وی معتقد بود زن مؤمن و بصیر می تواند با قدرت نرم برتر خودبسترساز خیزش و حرکت استوارتر جامعه -حتی بیشتر از مرد باشد؛ همان گونه که طی دوران انقلاب و دفاع مقدس به نیکی تحقق یافت. حضور زن در صحنه مدیری تهای میانی به شرط آسیب ندیدن نق شهای ویژ هاش چون مادری و همسری و با رعایت حدود شرعی بلامانع است اما پذیرش کارهای دشوار از جمله مسئولیت سطح اول زمامداری از اختصاصات مردان است. برای نهادینه ساختن پیشرفت جامعه و سعادت و سلامت آن، زن باید با تأسی به اهل بیت(ع) ضمن رعایت حدود شرع در صحن ههای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی حضوری پرنشاط و مداوم داشته باشد و در پناه حکومت اسلامی بستر این حضور فراهم آمده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The place and role of women in an Islamic state in view of Imam Khomeini (RA)

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Heydarynasab 1
  • Dadkhoda Khodayar 2

1 Assistant professor of Quran and Hadith Sistan and Baluchestan University, Sistan and Baluchestan, Iran.

2 Associate Professor of Religion and Spirituality Sistan and Baluchestan University, Sistan and Baluchestan, Iran.

چکیده [English]

Even though women are superior, but the prosperity of society as its rightful role in the governance and administration have been removed. Islamic sovereignty act as behalf essentially to the Creator to
the prophets (AS), Imams (AS) and faqih is known as jurist. In Islam, for each of the men and women equal rights and obligations commensurate with their existential structure defined. The presence of women in the middle management roles, especially seeing the condition of his injury as a mother and a wife and in compliance with legal limits is permitted but difficult tasks such as accepting responsibility for the first level of governance of the characteristics of men. To institutionalize the progress of society and the well-being and health, women should be inspired by Ahl al-Bayt (AS) about religious observance in various scenes political, social, cultural and educational presence is constant and lively and Islamic government in the context of the present shelter have been provided

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • women’s rights
  • Women duties
  • The Islamic Republic
  • Imam Khomeini
- قرآن کریم.
- ابن عبدالبر، یوسف ) 1412 - 1992 م(، الإستیعاب فی معرفةالأصحاب، بیروت: دار الجیل، الطبعةالأولى.
- بخاری، محمد بن اسماعیل ) 1401 ه.ق 1981 م.(، الجامع الصحیح، بیروت: دارالفکر للطباعه والنشر والتوزیع.
- بغدادی، عبد اللطیف، فاطمه والمفضلات من النساء، ب ینا و بی تا.
- بیضون، لبیب ( 1408 ه.ق)، تصنیف نهج البلاغه، قم: مرکز النشر مکتب الاعلام الاسلامی، الطبعةالثانیه.
- جمعی از دانشمندان و اندیشمندان مسلمان ( 1385 ه.ش)، حقوق المرأة ومسؤلیاتها فی النظام الاسلامی، تهران: المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیه.
- حسینی تهرانی، محمد حسین ( 1404 ه.ق)، رساله بدیعه، تهران: انتشارات حکمت، چاپ اول.
- امام خمینی، روح الله (1421 ه.ق)، کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی، الطبعةالاولی.
- همو، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، بی تا.
- همو، کشف اسرار، ب ینا و بی تا.
- همو ( 1389 ه.ش)، وصیتنامه سیاسی-الهی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ سی و نهم.
- همو ( 1361 ه.ش)، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه اه لالبیت - بنیاد بعثت.
- روحانی(زیارتی)، سید حمید ( 1360 ه.ش)، بررسی وتحلیل از نهضتا مام خمینی، تهران: انتشارات راه امام، چاپ یازدهم.
- شریفی، احمد حسین ( 1386 ه.ش)، آیین زندگی، قم: انتشارات معارف، چاپ سوم.
- طباطبایی، محمدحسین ) 1417 ق(، المیزانفیتفسیرالقرآن، قم: مؤسسه النشر الاسلامی،
چاپ پنجم.
- طبرسی، فضل بن حسن ) 1415 ه.ق(، مجمعالبیانفیتفسیرالقرآن، بیروت: مؤسسه
الأعلمی للمطبوعات، الطبعةالأولى.
- کلینی، محمد بن یعقوب ) 1388 ه.ق(، الاصولمنالکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه،الطبعة
الثالثه.
- مجلسی، محمدباقر ) 1403 ق(، بحارالانوارالجامعةلدرراخبارالائمةالاطهار، بیروت:
موسسةالوفاء، الطبعةالثانیه.
- متقی هندی، علاء الدین علی ) 1409 ه - 1989 م(، کنزالعمالفیسننالأقوالوالأفعال،
بیروت: مؤسسه الرساله.
- مطهری، مرتضی ) 1359 ه.ش( نظامحقوقزندراسلام، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ
نهم.
- منتظری، حسینعلی ) 1408 ه.ق( دراساتفیولایةالفقیهوفقهالدولةالاسلامیه، قم:
المرکز الاعلام الاسلامی، الطبعةالأولى.
- میرآقایی، سید جلال ) 1419 ه.ق(، حکومتازدیدگاهمذاهباسلامی، تهران: مجمع
جهانی تقریب مذاهب اسلامی، چاپ اول.
- نیشابوری، مسلم، بی تا، الجامعالصحیح، بیروت: دارالفکر..