نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

2 کارشناسی ارشد روابط بین الملل گرایش دیپلماسی دفاعی، دانشگاه مالک اشتر تهران، تهران، ایران...

چکیده

تحولات بیداری اسلامی علاوه بر آثار مختلف در حوزه سیاست داخلی کشورها، تأثیرات عمیقی بر محیط امنیتی منطقه‌ای و بین‌المللی به‌جا گذاشته است. صرف‌نظر از این تبعات، آنچه بیشتر رخ می‌نمایاند موضع‌گیری‌های متفاوت بازیگران جهانی در مورد این تحولات‌ و کشورهای‌ بستر آنهاست؛ بر این اساس، هر یک از دولت‌ها بنابر منافع ملی و اهداف سیاست خارجی خود، جهت‌گیری متفاوت و بعضاً چندگانه و متناقضی در مواجهه با این قیام‌ها اتخاذ کرده‌اند. شواهد موجود نشان می‌دهد که بیداری اسلامی، تغییرات قابل توجهی را در روابط سیاسی بین کشورها به‌وجود آورده، به‌گونه‌ای که اتحاد استراتژیک میان آمریکا و اسرائیل که از مستحکم‌ترین روابط دوسویه در دوره معاصر بوده را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در این ارتباط، پرسشی که در مقاله حاضر به‌دنبال پاسخ بدان هستیم این است که «برداشت آمریکا و اسرائیل نسبت به تحولات بیداری اسلامی چگونه بوده و چنین برداشتی، چه تأثیراتی بر اتحاد راهبردی میان دو کشور داشته است». در نهایت، مقاله این فرضیه را به بحث می‌گذارد که «هرچند برداشت‌های متفاوت آمریکا و اسرائیل در کنار تعاریف متفاوت این‌دو از اهداف و منافع در برخورد با تحولات انقلابی خاورمیانه، عامل واگرایی نسبی در روابط دو کشور بوده است؛ اما با توجه به برجستگی مؤلفه منافع راهبردی مشترک، این پیوند استراتژیک کماکان تداوم یافته است». روش تحقیق در این مقاله، از نوع تحقیق تبیینی بوده و گردآوری اطلاعات نیز مبتنی بر شیوه اسنادی- کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Islamic Awakening and the US – Israel’s Approach

نویسندگان [English]

 • Ali Akbar Jafari 1
 • Saeed Pirmohammadi 2

1 Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Mazandaran, Mazandaran, Iran.

2 Master of International Relations tendency defense diplomacy Malek Ashtar University in Tehran, Iran.

چکیده [English]

In addition to different effects on the countries’ domestic politics, developments of Islamic awakening have had deep effects on the international and regional security environments. Apart from these effects, the more important issue is world actors’ positions on these developments and the related countries; accordingly, the countries according to its national interests and foreign policy objectives have had different and sometimes contradictory orientations towards these developments. The evidence shows that Islamic awakening had considerable effects on political relations among countries including US–Israel strategic alliance as one of firmest bilateral relations in the contemporary world. The question that needs to be asked is that: “what were the effects of Islamic awakening on US – Israel strategic alliance”? The hypothesis is that: “although American and Israeli different conceptions and definitions of the interests and objectives on the Middle Eastern revolutionary developments caused relative divergence, but according to the strategic tie was reproduced, because the common strategic interests became prominent. Research Method in This article is predictor research and gather information through library source.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic awakening
 • US – Israel relations
 • Middle East and Northern Africa
 • Arabic world
 1. منابع فارسی

  1. المن، کالین، (1392)، واقع­گرایی، در پل ویلیامز (ویراستار)، درآمدی بر بررسی­های امنیت، ترجمه علیرضا طیب، تهران: انتشارات امیرکبیر.
  2. برزگر، کیهان، (1388)، «سیاست خارجی ایران از منظر رئالیسم تهاجمی و تدافعی»، فصلنامه بین­المللی روابط خارجی، سال اول، شماره 1، بهار.
  3. جعفری، علی­اکبر، (1386)، «نظریه نئورئالیسم و اتحاد راهبردی میان آمریکا- اسرائیل»، پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی، سال دوم، شماره 5، پائیز.
  4. جعفری، علی­اکبر، (1389)، منافع استراتژیک مشترک و اتحاد آمریکا- اسرائیل، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  5. جعفری، علی­اکبر و سیدقاسم منفرد، (1390)، «رفتارسنجی آمریکا در قبال دومینوی انقلاب­های خاورمیانه»، فصلنامه آفاق امنیت، سال چهارم، شماره 11، تابستان.
  6. جعفری، علی­اکبر، (1391)، «تبیین عوامل و اهداف اتحاد استراتژیک میان آمریکا و اسرائیل در منطقه خاورمیانه»، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال هشتم، شماره دوم، تابستان.
  7. حاجی­یوسفی، امیرمحمد و محسن اسلامی، (1388)، «عوامل مؤثر بر سیاست خارجی اسرائیل: ارائه مدلی تحلیلی»، فصلنامه سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 39، شماره 3، پاییز.
  8. دهقانی­فیروزآبادی،  سیدجلال (1390)، واقع­گرایی نوکلاسیک و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامة سیاست خارجی، سال 25، شمارة 2، تابستان.
  9. رسولی ثانی­آبادی، الهام و محمود علی­پور (1392)، «تبیین سیاست خارجی آمریکا در مدیریت تحولات انقلابی- عربی: از سازه­انگاری تا رویه­ها و کنش­های مبتنی بر معناهای بیرونی»، فصلنامة پژوهش­های سیاسی جهان اسلام، سال سوم، شمارة 3، پاییز.
  10. سلیمانی­پورلک، فاطمه، (1390)، قدرت نرم در استراتژی خاورمیانه­ای آمریکا، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  11. شیهان، مایکل، (1388)، امنیت بین­الملل، ترجمه سیدجلال دهقانی­فیروزآبادی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  12. عبداله­خانی، علی، (1392)، نظریه­های امنیت، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین­المللی ابرار معاصر تهران.
  13. مرشایمر، جان و استفن والت، (1392)، لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا، ترجمه ن. نوری­زاده، تهران: نشر میترا.
  14. ملکی، محمدرضا و فرزاد محمدزاده، (1388)، «روابط ویژه ایالات متحده- اسرائیل و سیاست خاورمیانه­ای دولت باراک اوباما»، فصلنامه بین­المللی روابط خارجی، سال دوم، شماره 3، پاییز.
  15. هادیان، ناصر، (1382)، «سازه­انگاری: از روابط بین­الملل تا سیاست خارجی»، فصلنامه سیاست خارجی، سال هفدهم، شماره 4، زمستان.
  16. وحیدی، مهدی، (1388)، آزال و آباد: امنیت بیناپارادایمی با نگاهی تطبیقی به رفتارهای امنیتی ایالات متحده آمریکا، تهران: انتشارات آوای نور.
  17. ونت، الکساندر، (1386)، نظریه اجتماعی سیاست بین­الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات.

  منابع لاتین

  18. Byman, Daniel (2011), ‘‘Israel’s Pessimistic View of the Arab Spring’’, The Washington Quarterly 34, no. 3, Summer.

  19. Berti, Benedetta (2013), ‘‘Israel and the Arab Spring: Understanding Attitudes and Responses to the "New Middle East", Al Mesbar Studies & Research Centre and the Foreign Policy Research Institute(FPRI).

  20. Dadush, Uri and Dunne, Michele (2011), ‘‘American and European Responses to the Arab Spring: What’s the Big Idea? ”, The Washington Quarterly, Fall.

  21. Guzansky, Yoel and Heller, Mark A. (Editors) (2012), ‘‘One Year of the Arab Spring: Global and Regional Implications”, Institute for National Security Studies, Memorandum No. 113, March.

  22. Inbar, Efraim (2012), ‘‘Israel’s National Security Amidst Unrest in the Arab World”, The Washington Quarterly, winter.

  23. Jett, Dennis (2011), ‘‘U.S. security assistance in the Middle East: helping friends or creating enemies”, Middle East Policy, Vol. XVIII, No 1, Summer.

  24. Kahl, Colin H. and Lynch, Marc (2013), ‘‘U.S. Strategy after the Arab Uprisings: Toward Progressive Engagement”, The Washington Quarterly, Spring.

  25. Kirshner, Jonathan (2010), ‘‘The tragedy of offensive realism: Classical realism and the rise of China”, European Journal of International Relations, August.

  26. Kitchen, Nicholas (2010), Systemic pressures and domestic ideas: a neoclassical realist model of grand strategy formation, Review of International Studies, Vol. 36, January.

  27. Lobell, Steven E., Taliaferro, Jeffrey W. and Norrin M. Ripsman (2009), Neoclassical Realism, The State, and Foreign Policy, Cambridge: Cambridge University Press.

  28. Lynch, Marc (2012), ‘‘The Arab Uprising: The Unfinished Revolutions of the New Middle East”, New York: Public Affairs.

  29. Malka, Haim (2011), ‘‘Crossroads: The Future of the U.S.-Israel Strategic Partnership”, Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies (CSIS), avalable at: http://csis.org/files/publication/110908_Malka_CrossroadsUSIsrael_Web.pdf.

  30. Muhareb, Mahmoud (May 2011), ‘‘Israel and the Egyptian Revolution”, Arab Center for Research & Policy Studies, May, available at: http://english.dohainstitute.orgrelease/35d3de00-35bf-4b6c-be54-323828feec50.

  31. Rose, Gideon (1998), Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy, World Politics, Vol. 51, No. 1.

  32. Rubin, Barry, ‘‘Arab World: The bad news from Egypt,’’ Jerusalem Post, February 18, 2011,http://www.jpost.com/Features/FrontLines/Article.aspx?id_208741.

  33. Schmidt, Brian (2005), Competing Realist Conceptions of Power, Millenium, Journal of International Studies, Vol. 33, No. 3.

  34. Schweller, Randall L. (2003), The Progressiveness of Neoclassical Realism”, in: Progress in International Relations Theory: Appraising the Field, Colin Elman and Miriam Fendius Elman (eds.), Cambridge: MIT Press.

  35. Schweller, Randall L. (2006), Political Constraints on the Balance of Power, New Jersey: Princeton University Press.

  36. Smith, Steve (2001) “Reflectivist and Constructivist Approaches in International Theory” in Baylis, John and Smith, Steve, The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, Oxford: Oxford University Press.

  37. Walt, Stephen M. (1998), ‘‘International Relation: One World, Many Theories”, Foreign Policy, No. 110, Spring.

  38. Waxman, Dov (2012), ‘‘The Real Problem in U.S.—Israeli Relations”,  The Washington Quarterly, Spring.

  39. Wohlforth, William (1993), The Elusive Balance, Power and Perceptions during the Cold War, Ithaca: Cornell University Press.

  40. www.alquds.co.uk/index.asp?code=qf20.3.2011

  41. Zakaria, Fareed (1998), From Wealth to Power: The Unusual Origins of America’s World Role, Princeton: Princeton University Press.