نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی، گروه امنیتی ، پژوهشکده انتظامی، امنیتی، اجتماعی، معاونت علوم تحقیقات و فناوری فراجا، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، سمنان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، دست‌یابی به درک صحیحی از رویکرد رئالیسم تدافعی جمهوری اسلامی ایران در راستای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در سوریه است.(هدف) مسئله اصلی این پژوهش این است که منافع ملی ج.ا.ایران در سوریه در سال های 2010-2022م چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، این فرضیه ارائه می شودکه: منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در سوریه، حمایت، حفاظت وتقویت محور مقاومت، و کمک به امنیت و ثبات سوریه است. به علت قرار داشتن سوریه در صف اول مقاومت علیه رژیم صهیونیستی و وجود خط پشتیبانی ایران از حزب‌الله لبنان در سوریه از حمایت ایران برخوردار است.( مسئله) چارچوب نظری پژوهش بر اساس نظریه رئالیسم تدافعی استفان والت و جک اسنایدر استفاده شده است. روش پژوهش روش تبیینی– تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته است(روش)یافته های پژوهش نشان می دهد،. که ج.ا.ایران، خود را رهبر جبهه مقاومت در برابر آمریکا و ارژیم صهیونیستی می‌داند. منافع ملی ج.ا.ایران در سوریه در چارچوب منافع ایدئو لوژیکی، استراتژیکی، و اکونومیکی و ژئوپلیتیکی تعریف می شود.ج.ا.ایران سعی دارد با نفوذ بیشتر در منطقه و بهره گیری از سیاست اتحاد با سوریه، نخست امنیت ملی خویش و پس از آن، منافع ملی خود را تأمین کند.(یافته ها).

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining the national interests of the Islamic Republic of Iran in Syria (2010-2022)

نویسندگان [English]

 • Hemmat olah Shamouli 1
 • bahador nokandeh 2

1 Assistant Professor of Political Science, Security Department, Law Enforcement Research Institute, Social Security, Faraja Vice-Chancellor of Research Sciences and Technology, Tehran, Iran.

2 PhD student of International Relations, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, Shahrood Branch, Shahrood, Semnan, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this research is to achieve a correct understanding of the defensive realism approach of the Islamic Republic of Iran in line with the national interests of the Islamic Republic of Iran in Syria. What is 2010-2022 AD? To answer this question, this hypothesis is presented that: the national interests of the Islamic Republic of Iran in Syria are to support, protect and strengthen the axis of resistance, and help the security and stability of Syria. Due to Syria being in the first line of resistance against the Zionist regime and the presence of Iran's line of support for Lebanon's Hezbollah in Syria, it enjoys Iran's support. The research method is descriptive-analytical method and it was done using library and documentary sources (method) research findings show. that J.A. Iran considers himself the leader of the resistance front against America and the Zionist Army. Is. The national interests of the Republic of Iran in Syria are defined in the framework of ideological, strategic, economic and geopolitical interests. The Republic of Iran is trying to gain more influence in the region and take advantage of the policy of alliance with Syria, first of all, its national security. and after that, secure his national interests. (Findings).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic Republic of Iran
 • axis of resistance
 • realism
 • Syria
 • national interests
 1. اختیاری امیری، رضا، دوست محمدی، حسین (1400). نقش قدرت‌های تاثیرگذار در بحران سوریه و تحلیل ژانوسی از منافع ملی ج. ا. ایران، فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی، 6 (2) صص 22-45.
 2. اخوان کاظمی، بهرام، مشتاقی، اﷲ کرم (1391). بیداری اسلامی و علل آن با تأکیـد بـر نظـرات مقـام معظم رهبری، فصلنامه مطالعات جهان اسلام،3(1) صص 58-76.
 3. اولیایی، محمد، غفاری هشجین، زاهد، کشاورزشکری، عباس (1400). پیامدهای قدرت نرم عربستان سعودی، برای جمهوری اسلامی ایران، فصلنامهۀ پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام،11(2)، صص 135-162.
 4. برزگر، کیهان (1387). عراق جدید و نظام سیاسی امنیتی خلیج فارس، تهران: دفترگسترش تولید علم.
 5. زهره پوستین چی و ابراهیم متقی (1390). الگو و روند در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دانشگاه مفید.
 6. صالحی، حمید (1391). بیداری اسلامی و تکوین نظم نوین منطقه‌ای در خاورمیانه، فصلنامه مطالعات راهبردی، 15(2) صص 28-43.
 7. ساجدی، امیر (1392). بحران سوریه و دخالت قدرتهای بیگانه، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل (پژوهشنامه روابط بین الملل)، 6(24)، صص 125-155.
 8. طاهایی، سیدجواد (1388). خاورمیانه جدیدتر (چشم انداز وسیع روابط ایران و سوریه)، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، معاونت پژوهشی.
 9. سلطانی نژاد، احمد، ابراهیمی، نبی اله، نجفی، مصطفی (1399). منافع و ملاحظات قدرت‌های منطقه‌ای در بحران سوریه، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، 1(5) صص 130-101.
 10. سعیدی، ابراهیم (1374). کتاب سبز سوریه، وزارت امور خارجه، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
 11. سلیمی، حسین، شریعتی مجتبی (1393). منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، تداوم و یا انقطاع حمایت از نظام کنونی سوریه، فصلنامه سیاست دفاعی، 23 (10)، صص 32-55.
 12. شفقت نیا آباد، جواد, جعفری, علی اکبر (1400). آثار روابط روسیه و اسرائیل بر منافع ملی ایران 0(1990-2020) فصلنامه سیاست جهانی، 10(4)، صص 71-104.
 13. جکسون، رابرت وگئرک سورنسون (1399). در آمدی بر روابط بین الملل، ترجمه مهدی ذاکریان، تهران: انتشارات میزان.
 14. حافظ نیا، محمدرضا (1381). جغرافیای سیاسی ایران، تهران: سمت.
 15. حسینی‌خامنه، سیدعلی (1397). دیدار با مسئولان [سخنرانی در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت 24/04/1397]. https://farsi.khamenei.ir/speech?nt=2&year=1397
 16. خمینی، سید روح االله (1369). صدور انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 17. خلیلیان، سیدخلیل (1383). حقوق بین المل اسلامی، تهران: دفترنشر فرهنگ اسلامی.
 18. خانبلوکی، فرید (1391). اهداف آمریکا در بحـران سـوریه، فصلنامه پیـام انقـلاب، 12(5)، صص 92-112.
 19. دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (1394). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سمت.
 20. قوام، عبدالعلی (1399). روابط بین الملل نظریه‌ها و رویکردها، تهران: سمت.
 21. صادقی، سید شمس الدین، لطفی، کامران (1394). تحلیل مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر،6 (15)، صص 123-145.
 22. عباسی، مجید، محمدی، وحید (1392). تبیین رئالیستی منازعۀ بین‌المللی قدرت در سوریه و پیامدهای آن برای امنیت جمهوری اسلامی ایران، پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل،1(2)، صص 25-51.
 23. قرآن، الهی قمشه‌ای، مهدی (1387). تهران: فرهنگ وهنر.
 24. کریمی، سوده (1396). بررسی ابعاد حقوقی– سیاسی- اعتقادی حضور ایران در سوریه، فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی، 6(13)، صص 80-103
 25. متقی، افشین، رجبی، سعید (1401). تبیین فرصتهای ژئواکونومیکی ج.ا. ایران در فضای پساجنگ سوریه، فصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل، 5(1)، صص 20-2
 26. مرادی، جهانبخش (1398). بررسی علل حضور مستشاری جمهوری اسلامی ایران در سوریه، فصلنامه مطالعات بین المللی،16(3)، صص 42-66.
 27. مشیرزداه، حمیرا (1386). تحول در نظریه‌های روابط بین الملل، تهران: سمت.
 28. موسوی شفایی، مسعود، زمردی انباجی، زهرا (1401). ژئوپلیتیک گاز و مداخله ترکیه در سوریه، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، 6(22)، صص 120-144.
 29. محمدی، مصطفی (1391). مثلث ایران، روسیه و چین در بحران سـوریه، فصلنامه پیـام انقـلاب، 10(6)، صص 91-112.
 30. موسوی، سیدحسین (1390). «بیم و امیدها در بحران سوریه»، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 8 (5)، صص 31-54.
 31. محمودی کیا، محمد (1402). منافع ملی و راهبرد مقاومت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، رویکردی تقابلی یا هم‌افزا؟ تهران: انتشارات دانش سیاسی.
 32. وزیریان، امیرحسین، شریعتی, شهروز (1400). راهبرد دفاع آفندی در حضور برون مرزی ایران در عمان و سوریه، پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل 10(1)، صص 25-48.
 33. هدایتی، مهدی، محمدرضا، لارتی (1401). گفتمان امنیتی غرب آسیا از منظر اندیشکده‌های راهبردی روسیه، فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی،11(5)، صص 43 -67.
 34. Alvi, H. (2014). The diffusion of intra-Islamic violence and terrorism: The impact of the proliferation of Salafi/Wahhabi ideologies. Middle East Review of International Affairs (Online), 18(2), 38-59.
 35. Ahmadian, G. & Daneshnia, F. & Karamian, K. (2012). Identity and Middle Eastern Foreign Policy of Iran and Turkey in Syria. World Political Quarterly, 5(4), 141-173
 36. Asseburg, M. (2020). Reconstruction in Syria: challenges and policy options for the EU and its member states. https://www.swpberlin.org/publications/products/research_papers/2020RP11_ReconstructionSyria.pdf
 37. Akhavi, S. (1987). "Iran: Implementation of an Islamic State" in: Islam in
 38. Asia: Religion, Politics and Society, ed. John Esposito. New York: Oxford
 39. University Press https://doi.org doi:10.22070/iws.2012.62
 40. Bagheri, H. (2015). Turkey's geopolitical dilemmas and the Syrian crisis. Journal of Defense Policy, 23(89), 177-208.
 41. Castro, T. (2021). The importance of land corridors: Iran's race to the Mediterranean Sea. conditions the development of nations. Science, 215(6128), 411-425. https://www.atalayar.com/en/articulo/politics/importance-land-corridors-ii-irans-race-mediterranean-sea/20210617142229151706.html
 42. Cru Policy, B. (2019). The geopolitics‌ of‌Syria’s‌reconstruction:‌a‌case‌of‌matryoshka,‌ Netherlands Institute of International Relations https://doi.org Strategic Survey for Israel 2012-2013_FULL.
 43. Cordesman, A. (2008). Iran's Support of the Hezbollah in Lebanon,
 44. Center for Strategic and International Studies, Arleigh A. Burke Chair in Strategy. http://www.csis.org/burke..
 45. Collins, A. (2010). Contemporary Security Studies, New York: Oxford
 46. University Press. https: doi.org doi: academic.oup.com/journals?login=false
 47. Helfont, S. (2009). The Muslim Brotherhood & The Emerging Shia Crescent. Orbis, 53(2):284- 299: 35-McLean, A. (2011). The Concise Oxford Dictionary of Politics,
 48. New York, Oxford University Press.http:// doi.org/10.1093/acref/9780199670840.001.000
 49. Ingpraja, A. (2020). Political Implications of Turkey –Qatar Gas Pipeline Construction on European Union Energy Security. Journal of International Studies on Energy Affairs, 1 (1), 43- 
 50. Guse, G. (2010). The International Relations Of The Persian Gulf. Cambridge: Cambridge University Press. https://www.cambridge.org.
 51. Lujan, H. )2023. (First-year medical students prefer multiple learning styles. Adv Physiol Educ. https://doi.org doi: 10.1152/advan.00045.2005
 52. Malla, M. (2021). Madrasas and Extremism. In: Lukens-Bull R., Woodward M. (eds) Handbook of Contemporary Islam and Muslim Lives. Springer, Cham.
 53.  https://doi.org/10.1007/978-3-319-73653-2_50-1
 54. Phillips, C. (2012). Into the Quagmire: Turkey’Frustrated Syria Policy. Middle East and North Africa Programme, Available at: www. chathamhouse. Org./ 1212bp phillips.pdf.
 55. Simon, A. (2012). “Arming Syria's Rebels: The Strategic and Humanitarian Imperative”, New atlanticist: policy and analysis blog 512(9561), 112-136.
 56. (The International Institution for Strategic Studies (IISS) (2020). “The Military Balance 2016: Modernizing military capabilities; familiar security challenges”. Retrieved from The International Institution for Strategic Studies(IISS) Website: https://www.iiss.org/en/publications/military%20balance/issues/the-military-balance2016-d6c9
 57. Salloukh, B. (2013). The Arab uprisings and the Geopolitics of the Middle East. The International Spectator, 48 (2), 32- 46.
 58. Taliaferro, J. (2000). Security Seeking under Anarchy:Defensive Realism Revisited. International Security, Vol. 25, No. 3, Winter 2000/01, pp. 128–161
 59. Walt, S. (1987). The Origins of Alliances, Ithaca, NY: Cornell University Press. https://www.cornellpress.cornell.edu doi:/book/9780801494185/
 60. Walt, S. (1985). “Alliance Formation and the Balance of World Power”, International Security,.9(.4)81-102.
 61. Walt, S. (1990). The Origins of Alliances, Ithaca, NY: Cornell University Press.. https:// doi.org doi:books.google.com/books/about.