نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه اندیشه سیاسی و مسائل ایران، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد گروه اندیشه سیاسی و مسائل ایران، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه اندیشه سیاسی و مسائل ایران، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

با توجه به راهبرد جمهوری اسلامی در سیاست خارجی با شعار نه شرقی نه غربی و مقابله با استکبار جهانی ، دولت های متخاصم از جمله آمریکا از هیچ گونه موازنه ای دریغ نمی کنند. ترور سردار قاسم سلیمانی نیز یکی از همین دست مسائل می باشد که در مقابل این مسأله موضوع «انتقام سخت» مطرح گردید. از آنجا که مفهوم انتقام سخت برای اولین بار توسط آیت الله خامنه ای مطرح گردید، هدف اصلی پژوهش تبیین اصول انتقام سخت، مبتنی بر اندیشه دفاعی آیت الله خامنه ای می باشد(مسئله) این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی در صدد پاسخ به این مسئله است: در اندیشه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، چه اصولی نسبت به انتقام سخت وجود دارد؟ (روش) با بررسی اندیشه ایشان در خصوص انتقام سخت، نتایج مقابل حاصل شده است: با توجّه به مبانی مفروض برای انتقام سخت، مانند توحید، عدالت خداوند، معاد وهدف مندی خلقت، علو وبرتری اسلام و نفی سبیل، اصولی بر آن مترتب می‌شود. این اصول در واقع بایدها و نبایدهای کلی است، که از مبانی استخراج می شوند که برخی از مهمترین اصول انتقام سخت عبارت‌اند از: اصل انتقام گرفتن، ظلم‌ستیزی، دفع فتنه، قانون گرایی، توازن تهدید، عدالت در انتقام، عدم استفاده از سلاح کشتار جمعی، اصل مقابله به مثل، حفظ کرامت و جان انسان، مردم‌پایگی است. (نتایج)

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing the principles of harsh revenge in Ayatollah Khamenei's defense thought

نویسندگان [English]

  • rasol tajikIsmaili 1
  • akbar ashrafi 2
  • ahmad bakhshayeshi ardestani 3
  • Abd al Hossein Allah Karam 4

1 PhD student of political thought, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Political Thought and Iranian Issues, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Professor of the Department of Political Thought and Iranian Issues, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

4 Assistant Professor, Department of Political Thought and Iranian Issues, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Considering the strategy of the Islamic Republic in foreign policy with the slogan of neither East nor West and confronting global arrogance, hostile governments, including the United States, do not hesitate to strike any kind of balance. The assassination of General Qassem Soleimani is one of these issues, and the issue of "severe revenge" was raised in front of this issue. Since the concept of harsh revenge was proposed for the first time by Ayatollah Khamenei, the main purpose of the research is to explain the principles of harsh revenge, based on the defense thought of Ayatollah Khamenei. The question is: in the thought of Hazrat Ayatollah Khamenei, what principles are there regarding harsh revenge? (Method) By examining his thoughts regarding harsh revenge, the opposite results have been obtained: considering the assumed foundations for harsh revenge, such as monotheism, God's justice, the resurrection and the purpose of creation, the supremacy of Islam, and the negation of the mustache, principles are deduced from it. These principles are actually the general dos and don'ts, which are extracted from the principles that some of the most important principles of harsh revenge are: the principle of taking revenge, anti-cruelty, repelling sedition, legalism, balance of threats, and justice in revenge, not using lethal weapons. Collectively, the principle of reciprocity, preservation of human dignity and life, is people's loyalty. (Results)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defensive thinking
  • reciprocation
  • harsh revenge
  • principles of harsh revenge
  • Ayatollah Khamenei
  • Martyr Soleimani