نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه آموزشی معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، ایران.

چکیده

تاریخ بشریت عرصه جدال دائمی حق و باطل بوده است، اما پیروزی در این نبرد از آن کسی است که دشمنی را تشخیص دهد، شیوه‌های راهبردی دشمن را بشناسد و از ابزار تقابلیِ صحیح بهره ببرد و به موقع واکنش نشان دهد. اما از آنجا که نفاق و درهم‌آمیختن حق و باطل، شگرد اصلی جبهه باطل است، عمدتاً تشخیص باطل، دشوار است. (مسأله) لذا نظر به اهمیت تبیین استراتژی اسلام در مواجهه با دشمنان و نقش دشمن‌شناسی در تبیین این استراتژی (ضرورت) شایسته است دریابیم که علت این تقابل چیست و قرآن و سیره نبوی چه راهبردی در اتخاذ استراتژی تقابلی دارند ؟ (پرسش) یافته پژوهش حاضر با کاربست روش تفسیری و تحلیل محتوایی آیات قرآن و نیز دقت در سیره نبوی (روش) این است که مسلمانان باید باور داشته باشند که دشمنان دائماً در حال توطئه‌چینی و جنگ‌افروزی هستند و از ابزارهای مختلف همچون تحقیر، استهزاء، شبهه‌پراکنی، مجادله، تطمیع و تهدید برای نابودی اسلام استفاده می‌کنند. بنابراین مسلمانان باید بتوانند استراتژی قدرتمندی در دو حوزه مواجهه نرم و مواجهه سخت اتخاذ کنند و این امر جز از طریق دشمن‌شناسی حاصل نمی‌شود. قرآن و سیره نبوی موثق‌ترین منابع در این زمینه هستند. (یافته)

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Qur'anic enemy recognition and the Prophet's strategy in dealing with enemies in the verses of resistance

نویسنده [English]

 • maryam mohabbati

Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Faculty of Humanities, Kosar University, Bojnord, Iran.

چکیده [English]

The history of humanity has been a constant battle between right and wrong, but the winner is the one who recognizes hostility, knows the enemy's strategy, uses the correct countermeasures, and reacts in time. However, since hypocrisy and mixing truth and falsehood is the main strategy of the false front, it is difficult to recognize falsehood (Issue). Therefore, considering the importance of explaining Islam's strategy in facing the enemies and the role of recognizing the enemy in explaining this strategy (necessity), it is appropriate to find out what is the cause of this confrontation and what is the strategy of the Qur'an and the Prophet's way of adopting a correct confrontation strategy? (Question). The outcome of this article with the application of the method of interpretation and content analysis of the verses of the Qur'an and considering the prophetic life (method) shows that the factor that makes Muslims aware of the activities of the enemies is based on the belief that the enemies are constantly conspiring and starting a war. They use various tools such as humiliation, mockery, the dissemination of doubt, controversy, deception, and threats to destroy Islam. Consequently, Muslims must be able to adopt a powerful strategy in both soft and hard confrontations, and this can only be accomplished by recognizing the enemy. In this field, Qur'an and Prophet's life are the most reliable sources. (Found)

کلیدواژه‌ها [English]

 • Qur'
 • an
 • Prophet (PBUH)
 • battle
 • enemy recognition
 • confrontational strategy
 1.  قرآن کریم. خط عثمان­طه، ترجمه محمدمهدی فولادوند، قم: دار القرآن الکریم.
 2. نهج‌­البلاغه. ترجمه محمد دشتی، قم: چاپ الهادی.
 3. آل­نبی، سیدمحسن و یوسفی­مقدم (1400). چالش­های مقاومت از منظر قرآن کریم، فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی، سال دهم، شماره سوم، صص26-7.
 4. ابن­اثیر، عزالدین ابوالحسن علی بن­ابی­الکرم(1385). الکامل فی­التاریخ، بیروت: دارالصادر.
 5. ابن­کثیر دمشقی، ابوالفداء اسماعیل بن­عمر(1407ق).  البدایه و النهایه، بیروت: دارالفکر.
 6. ابن­‌هشام حمیری معافری، عبدالملک (بی­تا). السیره­النبویه، بیروت: دارالمعرفه.
 7. اندلسی، ابن­حزم.(بی­تا). جوامع ­السیره­النبویه، بیروت: الکتب العلمیه.
 8. جعفرى، یعقوب (1376). تفسیر کوثر، قم: موسسه انتشارات هجرت.
 9. جلالی کندری، سهیلا و حلیمی، زهرا (1393). موانع بیداری اسلامی در آیات و روایات، دو فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی، صص84-61.
 10. حویزى، عبدعلى بن جمعه (1415). تفسیر نور الثقلین، مصحح هاشم رسولى، چاپ چهارم، قم: اسماعیلیان.
 11. رسولی، سیدهاشم(1375). زندگانی محمد(ص) پیامبر اسلام. چاپ پنجم، تهران: انتشارات کتابچی.
 12. رضایى اصفهانى، محمدعلى (1387). تفسیر قرآن مهر، قم: پژوهشهاى تفسیر و علوم قرآن.
 13. زمخشرى، محمود بن عمر(1407 ه.ق). الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فى وجوه التأویل، با تصحیح مصطفی حسین احمد، چاپ سوم، بیروت: دار الکتاب العربی.
 14. سبحانى، جعفر(1385). فروغ ابدیت تجزیه و تحلیل کاملى از زندگى پیامبر اکرم(ص)، چاپ بیست­ویکم، قم: بوستان کتاب.
 15. سید جمیلی(2003م). غزوات النبی، بیروت: دار و مکتبه الهلال.
 16. علیانسب، سیدضیاء­الدین و سرووند، اکرم (1400). مستندات قرآنی بیداری جامعه بشری بر مبنای فطری بودن وحدت، فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی، سال دهم، شماره دوم، صص24-7.
 17. طباطبایى، محمدحسین(1374). تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی، چاپ پنجم، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 18. طبرسى، فضل بن حسن(بی­تا). ترجمه تفسیر مجمع البیان، ترجمه حسین نورى همدانى، تهران: فراهانی.
 19. طبری، محمد بن­جریر(1383). تاریخ الأمم و الملوک، چاپ دوم، بیروت: دارالتراث.
 20. قرائتى، محسن (1388). تفسیر نور، تهران: مرکز فرهنگى درسهایى از قرآن.
 21. کاتب واقدى، ابن­سعد(1418ق). الطبقات الکبرى، چاپ دوم، بیروت: دار الکتب العلمیه.
 22. گوشه­نشین، فاطمه و نامداری، ابراهیم (1401). راهکارهای مواجهه با تهدیدات جنگ نرم در قرآن بر اساس طبقه­بندی سرل از کنش­های گفتاری، فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی، سال یازدهم، شماره دوم، صص122-103.
 23. لسان الملک سپهر، محمدتقی(1380). ناسخ التواریخ زندگانی پیامبر(ص)، تهران: اساطیر.
 24. معروف الحسنی، هاشم(1416ق). سیره­المصطفی نظره جدیده، بیروت: دارالتعارف.
 25. مغنیه، محمدجواد(1378). ترجمه تفسیر کاشف، قم: بوستان کتاب.
 26. مکارم شیرازى، ناصر(1371). تفسیر نمونه، چاپ دهم، تهران: دار الکتب الإسلامیه.
 27. میرشریفی، سیدعلی(1385). پیام­آور رحمت، تهران: سمت.
 28. واقدی، محمد بن­عمر(1409ق). المغازی، چاپ سوم، بیروت: مؤسسه الأعلمی.
 29. همدانی قاضی ابرقوه، رفیع­الدین اسحاق بن محمد(1377). سیرت رسول­الله، تحقیق اصغر مهدوی، چاپ سوم، تهران: خوارزمی.
 30. یوسفی غروی، محمدهادی(1417ق). موسوعه­ التاریخ­الاسلامی، قم: مجمع اندیشه اسلامی.