نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان وادبیات عربی، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران.

چکیده

جان سرل، با بررسی ماهیت کنش‌ها، جملات کنشی را به پنج دسته تقسیم نمود: کنش اظهاری، کنش ترغیبی، کنش عاطفی، کنش تعهدی، وکنش اعلامی. (مسئله) در این مقاله، با استفاده از روش مطالعه نظری و در نظر گرفتن طبقه بندی سرل، نگاه جدیدی به راهکارهای قرآن در مواجهه با تهدیدات جنگ نرم داشته و کنش گفتاری مورد استفاده قرآن را در مواجهه با تهدیدات جنگ نرم، در قالب روش توصیفی - تحلیلی مورد بررسی قرار داده تا به این سوال‌ها پاسخ گوید که راهکارهای قرآن برای مواحهه با تهدیدات جنگ نرم چیست و کدام یک از کنش‌های مذکور در قرآن بیشترین کاربرد را در این زمینه داشته است؟ (روش) یافته‌ها حاکی از آن است که درباره تهدیدات جنگ نرم، کنش ترغیبی و اظهاری، بیشترین تکرار را داشته است؛ زیرا هدف خداوند، بیان تهدیدات دشمنان در خصوص جنگ نرم و تشویق بندگان به مبارزه و مواجهه با این‌گونه تهدیدات است؛ (یافته‌ها) لذا از کنش‌های ترغیبی و اظهاری به صورت مستقیم و غیر مستقیم استفاده می‌کند تا از این طریق، تأثیر عمیق‌تری بر جان و دل مخاطب ببخشد. (نتیجه)

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Strategies forStrategies for dealing with soft war threats in the Qur'an Based on Searle's classification of spoken actions of spoken actions

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Gooshehneshin 1
  • Ebrahem Namdari 2

1 Assistant Professor of Arabic Language and Literature. Arabic Language and Literature Group.Persian literature and foreign languages.Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Department of Quranic and Hadith Sciences, Ayatollah Borujerdi University, Borujerd, Iran.Tehran, Iran

چکیده [English]

By examining the nature of acts, John Searle suggests classifying speech acts into five categories: representatives, directives, commissives, expressive, and declarations. (Problem) The current paper, using the method of theoretical study and considering Searle's classification, has a new look at the solutions of the Quran in facing the threats of the soft war. The speech act used in the Quran in facing the threats of soft war has been investigated as a descriptive-analytical method to answer the following questions. What are the solutions of the Quran for dealing with the threats of soft war? (Method) And which of the acts mentioned in the Quran has been used the most in this area? The findings indicate that regarding the threats of soft war, directive and representative actions have been repeated the most; God's purpose is to represent the enemies' threats regarding soft war and encourage the servants to fight and confront such threats. (Findings) Therefore, He uses directive and representative acts plainly and indirectly to impact the audience's soul and heart profoundly. (Results)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Quran
  • Soft War
  • Theory of Speech Actions
  • John Searle