نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی، گروه امنیتی و اجتماعی، پژوهشکده امنیتی، انتظامی و اجتماعی، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی، تهران، ایران.

چکیده

تحولات سوریه، همواره برای رژیم صهیونیستی از اهمیت برخوردار بوده است. بر همین اساس، از زمان شروع بحران سوریه در سال ۲۰۱۱ تاکنون، رژیم صهیونیستی راهبردهای نظامی و امنیتی گوناگونی را قبالِ این کشور اتخاذ نموده است. ازاین‌رو، مقالهٔ حاضر درصدد است به این پرسش اساسی پاسخ دهد که «راهبردهای نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی در قبالِ بحران سوریه کدم‌اند؟» (مسئله)؛ برای پاسخ به این سؤال، ضمن گردآوری داده‌ها به شیوهٔ کتابخانه‌ای، از روش کیفی (توصیفی-تحلیلی) استفاده‌شده است (روش)؛ نتیجه آنکه رژیم صهیونیستی پس از عدم اتخاذ راهبردی واحد در آغاز بحران سوریه، از سال ۲۰۱۳ سعی نمود تا علاوه بر ترور فرماندهان مقاومت و بمباران هوایی مواضع ایشان، از گروه‌های همسو با خود حمایت نموده و از طریق اقناع آمریکا برای حضور جدی‌تر در سوریه و مذاکره با روسیه، مانع از حضور طولانی‌مدت ایران در سوریه شود. این در حالی است که از سال ۲۰۱۵، راهبرد گیدئون در دستور مقامات این رژیم قرار می‌گیرد که بر آمادگی نیروهای ارتش برای حضور در جنگ‌های نامتقارن،‌ افزایش اشرافیت اطلاعاتی و... استوار است. درنهایت، راهبرد مومِنتوم را دنبال نمود که ج.ا.ایران را به‌عنوان مهم‌ترین تهدید پیش‌روی صهیونیست‌ها در سوریه شناسایی می‌نماید. در این راهبرد، ضمن تأکید بر بهبود توان واحدِ اطلاعات نظامی و تجهیز نیروهای نظامی با تسلیحات بهتر، بر تغییر در ساختار ارتش و تشکیل «فرماندهیِ امورِ ایران» تأکید می‌شود (یافته‌ها).

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The military and security strategies of the Zionist regime in confronting the Islamic resistance (Case Study: The Syrian Crisis)

نویسنده [English]

 • Mohammad Rajabi

Assistant Professor of Political Science, Department of Security and Social Sciences, Faculty of Security and Policing and Social Sciences, Policing Sciences and Social Studies Research institute, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The developments in Syria have always been important for the Zionist regime. Accordingly, since the beginning of the Syrian crisis in 2011, the Zionist regime has adopted various military and security strategies towards the country. Therefore, the present article seeks to answer the fundamental question: "What are the military and security strategies of the Zionist regime in the face of the Syrian crisis?" (Issue). To answer this question, while collecting data in a library method, a qualitative (descriptive-analytical) method has been used (method). The result is that the Zionist regime, after failing to adopt a unified strategy at the beginning of the Syrian crisis, tried in 2013 to support allied groups in addition to assassinating resistance commanders and bombing their positions, and by persuading the United States to have a more serious presence in Syria. Negotiations with Russia prevent Iran's long-term presence in Syria. Since 2015, Gideon's strategy has been on the agenda of the regime's officials, which is based on the readiness of the army forces to participate in asymmetric wars, increase intelligence aristocracy, and so on. Finally, he pursued the Momentum strategy, which identified the Islamic Republic of Iran as the most important threat to the Zionist advance in Syria. In this strategy, while emphasizing the improvement of the military intelligence unit and equipping the military forces with better weapons, the change in the structure of the army and the formation of the "Command of Iranian Affairs" is emphasized (findings).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Zionist regime
 • Islamic world
 • Syria
 • Security strategy
 • military strategy
 1. احمدیان، قدرت؛ بهرامی، زهرا (۱۳۹۴). عملکرد آمریکا در خلع سلاح شیمیایی سوریه، مجله سیاست دفاعی، شماره ۹۱، ۲۲۷-۱۹۹.
 2. امانلو، حسین (۱۳۹۴). تحلیل گفتمانی بیداری اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری، فصلنامه بیداری اسلامی، سال چهارم، شماره ۷، ۹-۳۶.
 3. برزگر، کیهان (۱۳۷۹). ارزیابی مواضع لیکود در روند مذاکرات صلح سوریه-اسرائیل، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای، شماره ۴، ۶۰-۴۷.
 4. حکیم، حمید؛ غلامی، سعید (۱۳۹۹). بحران سوریه؛ چالش‌ها و فرصت‌ها (با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی)، فصلنامه بیداری اسلامی، سال نهم، شماره ۱۸، ۷-۴۱.
 5. حمیدی، سمیه؛ قاسمی، زینب (۱۴۰۰). واکاوی اثرات ژنوم ژئوپلتیک بر سیاست خارجی (مطالعه موردی: رژیم صهیونیستی و سوریه، فصلنامه بیداری اسلامی، سال دهم، شماره ۱، ۱۲۵-۱۴۸.
 6. رابینویچ، ایتمار (۱۳۹۵). تأثیرات تضعیف سوریه بر امنیت اسرائیل، (ترجمهٔ منصور براتی)، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای، شماره ۶۳، ۹۴-۷۳.
 7. زیسر، عیال (۱۳۹۶). تهدیدات و فرصت‌های بحران سوریه برای اسرائیل، (ترجمهٔ عسگر قهرمان‌پور)، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای، شماره ۶۵، ۲۰-۱.
 8. سیمبر، رضا؛ اسمعیلی، علی (۱۳۹۲). علل شکل‌گیری و تداوم اتحاد ایران و سوریه: از ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۰)، فصلنامه سیاست جهانی، شماره ۴، ۲۸-۷.
 9. عباسی، مجید؛ سیفیایی، رضا (۱۳۹۱). اصول سیاست خارجی رژیم اسرائیل: با تأکید بر دو عنصر هویت و مشروعیت، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای، شماره ۴۶، ۷۸-۳۹.
 10. علیخانی، علی‌اکبر (۱۳۷۹). سوریه-اسرائیل؛ نزاع بر سر صلح، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای، شماره ۳، ۱-۲۸.
 11. مسعودی‌زاده، مسعود (۱۳۹۳). تأثیر تحولات سوریه بر روابط سوریه - اسرائیل، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای، شماره ۵۴، ۵۰-۲۷.
 12. معروف، عبد (۱۳۷۴). دولت فلسطین و شهرک‌های یهودی‌نشین، (ترجمهٔ فرزاد ممدوحی)، تهران: انتشارات روزنامه اطلاعات.
 13. موسوی، سیدحسین (۱۳۸۸). مذاکرات سوریه و اسرائیل: مبانی، روند و پیچیدگی، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره ۴۳، ۱۶۲-۱۱۹.
 14. زایی، رضا؛ اکبرنژاد، غلامرضا؛ عرب، محمد (۱۳۹۶). رابطهٔ امنیت سوریه با امنیت ایران (تأثیر بحران سوریه بر امنیت ایران)، فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی، شماره ۳۹، ۱۷۸-۱۵۱.
 15. Ahronheim, A (13 February 2020). IDF appoints general to lead new Iran Command as threat escalates, The Jerusalem Post, [Online]. Available: https://www.jpost.com/israel-news/idf-appoints-general-to-head-up-new-iran-command-as-threat-escalates-617507.
 16. Bassiri Tabriz, A and Pantucci, R (August 2016). Understanding Iran’s Role in the Syrian Conflict,Royal United Services Institute for Defence and Security Studies.
 17. becker-jakob, u. (June 2019). Countering the Use of Chemical Weapons in Syria: Options for Supporting International Norms and Institutions, EU Non-Proliferation and Disarmament Consortium.
 18. Bergman, R and Schepp M and Stark, H (31 July 2012). Fate of Syrian Chemical Weapons May Trigger War, spiegel international, [Online]. Available: https://www.spiegel.de/international/world/israel-prepares-plans-to-neutralize-syrian-chemical-weapons-a-847203.html.
 19. Clarke C. P and Tabatabai, A. M (08 January 2019). Withdrawing From Syria Leaves a Vacuum That Iran Will Fill, [Online]. Available: https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/2019-01-08/withdrawing-syria-leaves-vacuum-iran-will-fill.
 20. Cordesman, A.H. (2008). Israel and Syria the Military Balance and Prospects of War, Washington D.C: Center for Strategic and International Studies.
 21. Creveld, M. V (30 January 2008). Israel’s War With Hezbollah Was Not a Failure, The Forward Association.
 22. Dekel, U; Boms N and Winter, O (2016). Syria’s New Map and New Actors: Challenges and Opportunities for Israel, The Institute for National Security Studies, Tel Aviv.
 23. Entous, Adam; Osnos, Evan (10 February 2020). Qassem Suleimani and How Nations Decide to Kill, New Yorker Magazine, [Online]. Available: https://www.newyorker.com/magazine/2020/02/10/qassem-suleimani-and-how-nations-decide-to-kill
 24. Eran, O (2011). The West Responds to the Arab Spring, Institute for National Security Studies, vol. 14, no. 02.
 25. Follath E and Stark, H (02 November 2009). How Israel Destroyed Syria's Al Kibar Nuclear Reactor, [Online]. Available: https://www.spiegel.de/international/world/the-story-of-operation-orchard-how-israel-destroyed-syria-s-al-kibar-nuclear-reactor-a-658663.html.
 26. Frantzman, S. J (18 February 2020). Israel rolls out new wartime plan to reform armed forces, Defense News, [Online]. Available: https://www.defensenews.com/global/mideast-africa/2020/02/18/israel-rolls-out-new-wartime-plan-to-reform-armed-forces/.
 27. Ghosh, P (09 June 2011).Middle East on Brink of Full-Scale War: Israeli General, International Business Times, [Online]. Available: https://www.ibtimes.com/middle-east-brink-full-scale-war-israeli-general-309846.
 28. Gross, J. A (13 February 2020). The IDF’s new plan: From ‘Waze of War’ to a general charged with countering Iran, The Times of Israel, [Online]. Available: https://www.timesofisrael.com/from-waze-of-war-to-a-general-devoted-to-countering-iran-the-idfs-new-plan/.
 29. Gross, J. A (2019). IDF unveils ‘Momentum Plan’ to make it deadlier and faster, if it can pay for it, The Times of Israel.
 30. Hankivsky, Olena; Jordan-Zachery, Julia S (2019). The Palgrave Handbook of Intersectionality in Public Policy, U.S.A: Springer.
 31. Herzog, M (2015). New IDF Strategy Goes Public, The Washington Institute for Near East Policy.
 32. Herzog, M (2019). Iran Across the border Israel’s Pushback in Syria, The Washington Institute for Near East Policy.
 33. Kubovich, Y (25 September 2018). Russia Warned Israel Before Downing of Plane: Attacking Syrian Targets Harms Moscow’s Interests, Haaretz Newspaper, [Online]. Available: https://www.haaretz.com/middle-east-news/syria/.premium-russia-warned-israel-before-downing-of-plane-attacking-syrian-targets-harms-moscow-s-interests-1.6494420.
 34. IDF response to the Winograd Committee Report, (2008). Israel Ministry of Foreign Affairs, Jerusalem.
 35. Lovelace Douglas C (2017). Terrorism Commentary on Security Documents Volume 145: North Korean Threat, U.S.A: Oxford University Press.
 36. Levy, D. J (03 February 2019). Israel Just Admitted Arming anti-Assad Syrian Rebels. Big Mistake, Haaretz,. [Online]. Available: https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-just-admitted-arming-anti-assad-syrian-rebels-big-mistake-1.6894850.
 37. Lappin, Yaakov (October 2018). The War Between Wars’: Israel vs Iran in Syria, Fathom Journal, no. 21.
 38. Lappin, Yaakov (27 December 2019). Israeli chief of staff’s speech underlines sobering fact that it’s fighting Iran alone, Jewish News Syndicate, [Online]. Available: https://www.jns.org/israeli-chief-of-staffs-speech-underlines-the-sobering-fact-that-its-fighting-iran-alone/
 39. Lappin, Yaakov (22 March 2020). The IDF’s Momentum Plan Aims to Create a New Type of War Machine, BESA Center Perspectives, Paper No. 1,497.
 40. Nagel J and Schanzer, J (2019). From Ben-Gurion to Netanyahu: The Evolution of Israel’s National Security Strategy, Foundation for Defense of Democracies, Washington.
 41. O'Connor, Tom (28 February 2020). Israel Reveals Plan to Attack Iran's Allies, But Iran Is Ready to Fight Back, [Online]. Available: https://www.newsweek.com/iran-step-fight-iran-ready-respond-1489354.
 42. Pollack, Nadav (8 October 2015). Why Israel Should Be Worried About Russia’s Role in Syria, War on the Rocks, [Online]. Available: http://warontherocks.com/2015/10/why-israel-should-be-worried-about-russias-role-in-syria/
 43. Shoup, Kate (2019). The Israel-Palestine Border Conflict, U.S.A: Cavendish Square Publishing.
 44. Sidlow, Edward I; Henschen, Beth (2018). GOVT: Principles of American Government, U.S.A: Cengage Learning.
 45. Spyer, J (28 September 2017). Israel Is Going to War in Syria to Fight Iran, Foreign Policy, [Online]. Available: https://foreignpolicy.com/2017/09/28/israel-is-going-to-war-in-syria-to-fight-iran/.
 46. Stuff, I (7 March 2020).  military intelligence directorate, Israel Defense Forces, [Online]. Available: https://www.idf.il/en/minisites/military-intelligence-directorate/
 47. Tsurkov, Elizabeth (14 February 2019). Israel’s Deepening Involvement with Syria’s Rebels, [Online]. Available: https://warontherocks.com/2018/02/israels-deepening-involvement-syrias-rebels/.
 48. Williams, Dan (17 September 2013). Now Israel Says It Wants to Whack Syria’s Assad, [Online]. Available: http://www.businessinsider.com/israel-wants-to-topple-assad-regime-2013-9.
 49. Winograd Committee submits final report (2008), Israel Ministry of Foreign Affairs, Jerusalem.
 50. Zanotti, J (09 March 2020). Israel: Background and U.S. Relations in Brief, Congressional Research Service.