نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

استادیار گروه آموزشی معارف اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

چکیده

بی‌تردید قرآن و سنت معصومین علیهم‌السلام، و تاریخ اسلام در ایران، و نهضت و اندیشه سیاسی امام خمینی و شاگردان و یاران ایشان سازنده روح و محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این عهدنامه بزرگ امام و امت مسلمان و مردم مؤمن و انقلابی ایران، منبع نیرومند الهام بخش «بیداری اسلامی» است. مقدمه و فصول‌ و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، میثاق ملی ایرانیان و حاصل اجتهاد ولایت فقیه و مراجع تقلید و مجتهدان و فقیهان و حقوقدانان عادل است و درون آن رسالت و وظایف نظام اسلامی، دیپلماسی و رفتار سیاسی انقلاب اسلامی و سیاست خارجی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای صدور انقلاب و تکالیف ارتش و سپاه و دولت و ملت به صراحت نوشته شده است. بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامات قانونی دولت و ملت در راه بیداری اسلامی بر اساس حکمت و عزت و مصلحت و اقتدار مسلمانان جهان را تبیین کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Islamic Awakening and the Constitution of the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Javaheri

Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Faculty of Theology and Islamic Studies, Ferdowsi University, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

slamic Awakening is a return to Islam and the Qur'an and the Sunnah of the Prophet and the Ahl al-Bayt (as). The Islamic Awakening must be properly defined and find the empowering factors of it to be operating.
 The empowering factors of the Islamic Awakening must be found and implemented. Undoubtedly, the Qur'an and the Sunnah of the Infallibles (peace be upon them), and the history of Islam in Iran, and the political movement and thought of Imam Khomeini(ra) and his students and companions are the creators of the spirit and content of the Constitution of the Islamic Republic of Iran. This great covenant between the Imam and the people of Iran is a powerful source of inspirational for the "Islamic Awakening". Introduction, chapters and principles of the Constitution of the Islamic Republic of Iran is the National Covenant of Iranians and the result of the ijtihad of Velayat-e-Faqih and the Imitation references, mujtahids, jurists and lawyers. And within it, the mission and duties of the Islamic system, diplomacy and political behavior of the Islamic Revolution and foreign policy and the goals of the Islamic Republic of Iran and the strategies for exporting the revolution and the duties of the army, IRGC, government and nation are clearly stated. Therefore, the Constitution of the Islamic Republic of Iran has explained the legal requirements of the government and the nation for Islamic awakening and foreign policy based on the wisdom, dignity, expediency and authority of the Muslims of the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Awakening. Constitution
  • Islamic Revolution
  • Quran
  • Hadith
قرآن کریم
نهج‌ البلاغه
- (1380). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشهد: به نشر، چاپ سوم.
احمد بن فارس بن زکریا، ابوالحسن(1387). ترتیب مقاییس اللغه، قم: پژوهشگاه، حوزه و دانشگاه.
ال مدکس، رابرت(1385). قوانین اساسی کشورهای جهان (بررسی قوانین اساسی هشتاد کشور)، ترجمه مقداد ترابی، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش حقوقی شهر دانش.
المتقی بن حسام الدین هندی، علاء الدین علی(1374). کنز العمّال ، بیروت: دار الکتب العلیمه.
ایزدی، بیژن(1377). درآمدی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ دوم.
تمیمی آمدی(1366). عبدالواحدبن محمد، غررالحکم و دررالکلم، ترجمه و شرح جمال‌الدین محمد خوانساری ارموی، تهران: دانشگاه تهران، .
جواهری، محمدرضا(1387). اجتهاد در عصر ائمه معصومین علیهم‌السلام، قم: بوستان کتاب دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ دوم.
حر عاملی، محمد بن حسن(1403). تفصیل وسائل الشیعه ، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
خمینی، روح الله(1361). صحیفه نور، تهران: مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی و وزارت ارشاد اسلامی و سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، .
خمینی، روح الله(1385) الرسائل، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد بن مفضل(1404). المفردات فن غریب القرآن، تهران: دفتر نشر کتاب.
شیبانی، احمدبن حنبل(1415). مسنداحمدبن حنبل، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
شیخ صدوق، ابو جعفر محمدبن علی(بی‌تا). من‌ لا یحضره الفقیه، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه.
صدیقی،کلیم(1375). مسائل نهضت های اسلامی، ترجمه سید هادی خسرو شاهی ،تهران: اطلاعات.
صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1364)، تهران: ادراه کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
طریحی، فخر‌الدین بن محمد(1378). مجمع‌البحرین ، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی،  .
لاریجانی، محمدجواد(1369). مقولاتی در استراتژی ملی، تهران: ترجمه و نشر کتاب.
مجلسی، محمد باقر(1043). بحار الانوار ، بیروت: موسسة الوفاء .
هابزبام، ای.جی(1382). ملت و ملی‌گرایی پس از 1780، ترجمه جمشید احمدپور، مشهد، نیکا.
کلینی رازی، ابوجعفر محمدبن یعقوب‌بن اسحاق(1401). الکافی، بیروت: دارصعب و دارالتعارف للمطبوعات.
گیدنز، آنتونی، جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری کاشانی، تهران: نشرنی.