نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

3 استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

چکیده

ایران و فلسطین دو کشوری هستند که جنگ را تجربه کرده‌ و شاعرانِ این دو سرزمین در مورد ادبیات پایداری و مقاومت شعرهایی سروده‌اند که سلمان هراتی شاعر ایرانی و ابراهیم المقادمه شاعر فلسطینی از جمله این شعرا هستند. این نوشتار با شیوه تطبیقی به تحلیل و توصیف سروده‌های این دو شاعر در این زمینه می‌پردازد؛ هردوشاعر، عاشق وطن خویش بوده‌ و به آن عشقی الهی و معنوی داشته‌اند. شهدا را گرامی و جاودانه معرفی کرده و البته خودشان هم، شهادت آرزوی قلبیشان بوده‌است. آنها تعدادی از سروده‌های خود را به شهدای خاصی اختصاص داده‌ و به ظلم و ناهنجاری اعتراض کرده‌اند. این دو شاعر، از دشمنان، با بیانی نمادین سخن گفته‌اند و المقادمه دشمن را به تحدی طلبیده و تهدید و تحقیر کرده است. سلمان و المقادمه، در مورد رزمندگان شعر سروده‌اند و امید خود را در مورد به ثمر نشستن جهاد و مقاومت منعکس و ناامیدی را تقبیح کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Common themes of Resistance In poems of salman Harati and ebrahim moghademeh

نویسندگان [English]

  • Razieh Karamad 1
  • Hosein Shamsabadi 2
  • Seedmehdy Norikeizegany 3

1 PhD student in Arabic Language and Literature, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.

2 Associate Professor, Arabic Language and Literature, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.

3 Assistant Professor of Arabic Language and Literature, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.

چکیده [English]

Abstract
Common themes of Resistance In poems of salman Harati and ebrahim moghademeh
Abstract
Iran and Palestine are two countries that have experienced war.Poets of both lands have written poems about poetry literature. Salman Herati is an Iranian poet and Ibrahim al-Muqadma is a Palestinian poet of resistance poets. The present paper deals with the comparative method of analyzing and describing the poems of these two poets in the subject of resistance literature.In general, it can be said both have loved their homeland and They have a national and spiritual love to it. Both Celebrated martyrs. Both wished to testify both poets have protested against tyranny And spoke of the enemies Sometimes hidden And sometimes openly. Moghademeh has challenged and humiliated the enemy.Both poems written about warriors and Good news that Resistance results and said that frustration is bad and ugly.
Key words: Resistance literature, salman harati, ebrahim moghademeh.

poems ,.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance literature
  • salman harati
  • ebrahim moghademeh
  • poems
القرآن الکریم.
سنگری، محمدرضا، 1380، نقد و بررسی ادبیّات منظوم دفاع مقدّس (دورة سه جلدی)، تهران، پالیزبان.
سنگری، محمدرضا، 1389، ادبیات دفاع مقدس (مباحث نظری و شناخت اجمالی گونه‌های ادبی)، تهران، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، چاپ اول.
شفیعی، سیدضیاء الدین، 1373، سرود مرد غریب یادنامه زنده یاد سلمان هراتی. تهران، حوزه اندیشه و هنراسلامی، چاپ اول.
شکری، غالی، 1366، ادب مقاومت، ترجمه محمد حسین روحانی، تهران، نشرنو.
کاظمی ، محمّدکاظم، 1390، ده شاعر انقلاب ،چاپ دوم ، تهران: سوره مهر.
کاکائی، عبدالجبار، 1380، بررسی تطبیقی موضوعات پایداری در شعر ایران و جهان، تهران، انتشارات پالیزان.
کریمی لاریمی، رضا، 1388؛جلوه‌های ادبیّات پایداری درسروده‌های شاعران مازندرانی،چاپ اول، ساری: مرکز انتشارات توسعة علوم.
المقادمه، ابراهیم، 2003، لاتسرقوا الشمس، فلسطین، مجلس طلاب الجامعه الاسلامیه.
مکارمی‌نیا، علی،1383، بررسی شعر دفاع مقدّس، تهران: ترفند.
هراتی، سلمان، (1368) دری به خانه خورشید، تهران: سروش.
ــــ ــــ،(1387)، مجموعه کامل شعرهای سلمان هراتی، با مقدمه قیصر امین‌پور، تهران، دفتر شعر جوان.
ــــ ــــ ،(1388)؛ ازآسمان سبز، چاپ دوم ،تهران: انتشارات سوره مهر.
روان شاد، علی اصغر، غلامحسین کهوری، محسن، نظری تریزی، امین، «بازتاب مقاومت در شعر ابراهیم المقادمه» نشریه ادبیات پایداری، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال هفتم شماره سیزدهم، پاییز و زمستان 1394.
غنیم، کمال احمد و الهشیم، جواد اسماعیل، 2012، «جمالیات الشعر الاسلامی الفلسطینی المعاصر»، مجله الجامعه الاسلامیه للبحوث الانسانیه، جلد بیستم، شماره دوم، صص 59 – 97. 
کریمی لاری، رضا، (زمستان1389 )؛ «تحلیل غزل های سلمان هراتی» ،رشدآموزش زبان وادب فارسی ویژه ادبیات معاصر و انقلاب ، شماره96، صص43-37.
Nedains.com/fa/news شخصیت‌های فلسطینی ابراهیم المقادمه، به روز شده 15 آبان 1396.
www. Ikhwanwili. Com من هو ابراهیم المقادمه.
Common themes of Resistance In poems of salman Harati and ebrahim moghademeh.