نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، تهران، ایران.

2 استادیار زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 دانشیار زبان و ادبیات عربی،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

حسن عبدالله قرشی، از شاعران و نویسندگان معاصر از کشور عربستان سعودی است که در برخی دیوان-های شعری خود، ندای ضدّ استعماری سر داده و به ویژه در حمایت از قیام ملّت فلسطین و محکومیت جنایت‌های صهیونیست‌ها، قصائد حماسی و زیبایی سروده است. تمجید از شهدای قدس، تشویق به مبارزه بر علیه دشمن اسرائیلی و ...، بازتاب گسترده‌ای در شعر حسن قرشی دارد و او را به چهره‌ای شاخص و ممتاز در میان دیگر سرایندگان سعودی تبدیل کرده است. علاوه بر موضوع فلسطین، قیام ملّت الجزائر بر علیه اشغال‌گران فرانسوی نیز بازتاب گسترده‌ای در شعر پایداری قرشی دارد. قرشی به طور کلی، یک شاعرِ رمانتیک است که بسیاری از مؤلّفه‌های یک شعر رمانتیکی را در خود دارد و از همین رو، غزل و اشعار عاشقانه، بخش قابل توجّهی از تولیدات شعری او را به خود اختصاص داده است. البته پرداختن به موضوع غزل، او را از نگاه به مسائل سیاسی باز نداشته؛ بلکه روحیة ظلم‌ستیز او موجب شد تا با سلاح شعر، طوفانی‌ترین اشعار را در دفاع از ملّت‌های آزاده‌ای چون فلسطین و الجزائر بسرایداین پژوهش در پی آن است تا به شیوة تحلیلی- توصیفی، مهم‌ترین مؤلفه‌های مقاومت و پایداری را از خلال اشعار این سرایندة معاصر عرب بررسی و تحلیل نماید، ضمن شناساندن یکی از شاعران برجسته و چهره‌های شاخص در ادبیات مقاومت کشور عربستان، یعنی «حسن عبدالله قرشی» و اشعار انقلابی او،همچنین سعی دارد به جلوه‌های گوناگون مقاومت، ظلم‌ستیزی و دفاع از حقوق از ملّت‌های آزادة جهان در شعر او بپردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Scream of bloodA Commentary on Sustainable Perspectives in Hassan Abdullah Qureshi's Poetry

نویسندگان [English]

  • Javad Karkhane 1
  • Mohamadmehdi Roshanchesli 2
  • Faroq Nemati 3

1 Assistant Professor of Arabic Language and Literature, University of Holy Quran Sciences and Education, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor of Arabic Language and Literature, Payame Noor University, Tehran, Iran.

3 Associate Professor of Arabic Language and Literature, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Hassan Abdullah Qureshi is a contemporary Saudi poet and writer who, in some of his poetic divisions, has issued an anti-colonial call, especially in support of the uprising of the Palestinian people and the condemnation of Zionist crimes, epic poems and aesthetics. Praising the martyrs of Quds, encouraging the fight against the Israeli enemy, etc., is widely reflected in Hassan Qureshi's poetry, making him a prominent figure among other Saudi poets. In addition to the Palestinian issue, the Algerian uprising against the French occupiers has also been widely reflected in Qur'anic poetry. Qureshi, in general, is a romantic poet who has many components of a romantic poetry, and so his sonnets and love poems are a significant part of his poetic productions. Of course, dealing with the subject of sonnet did not deter him from looking at political issues; rather, his oppressive spirit led him to write the most poetic poems in defense of free nations such as Palestine and Algeria. In an analytical-descriptive way, he seeks to analyze and analyze the most important elements of resistance and persistence through the poems of this contemporary Arab poet, while identifying one of the prominent poets and prominent figures in the Saudi resistance literature, Hassan Abdullah Qureshi and His revolutionary poems also seek to exemplify the various manifestations of resistance, cruelty and defending the rights of free nations. The world deals with his poetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poetry
  • Resistance
  • Palestine
  • Sustainability
  • Qureshi
قرآن کریم.
آینه‌وند، صادق (1370ش)؛ «ادبیّات مقاومت»، کیهان فرهنگی، شماره79.
حجازی، بهجت‌السادات؛ رحیمی، فایزه (1391ش)؛ «جلوه‌های ادبیّات پایداری در شعر ایلیا ابوماضی»، مقالات سومین کنگرة ادبیّات پایداری، کرمان- اسفند1389ش، از کتاب (نامة پایداری، به کوشش احمد امیری خراسانی)، کرمان: انتشارات گرا.
خمار، محمّد بلقاسم (2000م)؛ حوارٌ مع الذات، دمشق: اتّحاد الکتّاب العرب.
الجیوسی، سلمی الخضراء (1997م)؛ موسوعهًْ الأدب الفلسطینی المعاصر (الشعر)، ج1، بیروت: مؤسسهًْ العربیهًْ للدراسات والنشر.
الدسوقی، عبدالعزیز (لاتا)، القرشی شاعر الوجدان، ط2، مصر: دارالمعارف.
رکیبی، عبدالله (1981م)؛ الشعر الدینی الجزائری الحدیث، الجزائر: الشرکة الوطنیة للنشر والتوزیع.
الزهرانی، یحیی احمد (1418ق)؛ الاتّجاهُ الوجدانی فی شعر حسن عبدالله القرشی؛ دراسهًْ تحلیلیهًْ نقدیهًْ، رساله کارشناسی ارشد (الماجستیر)، دانشگاه أم‌القری، مکّه مکرّمه. 
سلیمی، علی؛ چقازردی، اکرم (پاییز1388ش)؛ «نمادهای پایداری در شعر معاصر مصر (مطالعة مورد پژوهانه:أمل دُنقُل)»، نشریة ادبیات پایداری، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه شهید باهنر، سال اول، شماره1، صص 71-88.. 
سنگری، محمدرضا (1390ش)؛ «ادبیات پایداری (نگاهی به ویژگی‌ها، زمینه‌ها، علل پیدایی و...)»، دومین کنگرة شعر مقاومت اسلامی- بوشهر، از کتاب (بیداری کلمات، به کوشش جواد محقّق)، چ1، تهران: انتشارات روایت فتح.
شفیعی‌کدکنی، محمدرضا (1359ش)، شعر معاصر عرب، چ1، تهران، انتشارات توس.
شکری، غالی (1979م)، أدب المقاومهًْ، بیروت، دارالآفاق الجدیدهًْ.
شمیسا، سیروس (1387ش)؛ نقد ادبی، تهران: انتشارات فردوسی.
قادری، فاطمه (بهار1389ش)؛ «مفدی زکریا و شعر مقاومت الجزایر»، نشریة ادبیات پایداری، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی- دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال اول، شمار2، صص 239-260. 
القرشی، حسن عبدالله (1979م)؛ دیوان، بیروت: دارالعودة. 
محسنی‌نیا، ناصر (پاییز 1388ش)؛ «مبانی ادبیات مقاومت معاصر ایران و عرب»، نشریة ادبیات پایداری، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی- دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال اول، شماره 1، صص 158- 143.