نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکترای جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

در این پژوهش کیفی، که با روش پارادایمی- هنرمنوتیکی تهیه شده، سعی شده است تا به این سوال پاسخ داده شود که، کدام پارادایم ها باعث بازتولید نظام سیاسی استبدادی در دوران پهلوی شدند؟ که برآیند آن بدین قرار شد؛ پهلوی اول، با پارادایم کودتای 1299 ش، شروع شد. با پارادایم اسکان اجباری، تثبیت شد، و با پارادایم پوشش اجباری، به اوج خود رسید.اما سرانجام با پارادایم نخبه کشی رو به انحطاط رفت. زیرا؛ با پارادایم کودتا، زمینه ی تحت الحمایگی ایران، رقم خورد.با پارادایم اسکان اجباری، نیمی از جمعیت ایلیاتی ایران از بین رفت.با پارادایم پوشش اجباری،زنان ایرانی خانه نشین شدند.سرانجام با پارادایم نخبه کشی، مانع چرخش قدرت در جامعه شد. پهلوی دوم نیز با پارادایم کودتای 1332 ش، قدرتش را تثبیت نمود. با پارادایم اصلاحات ارضی، ترکیب جمعیتی ایران را به هم ریخت. با پارادایم نظام تک حزبی، اقدامات آمرانه را رقم زد. سرانجام با پارادایم نخبه کشی، زمینه ی فروپاشی خود را فراهم آورد. زیرا؛ با پارادایم کودتا،استعمارگرایان و سلطنت طلبان ، به منافع خود رسیدند.با پارادایم اصلاحات ارضی، تحول جامعه،نتیجه ای جزء آورگی مردم در شهرها را نداشت. با چهار برابر شدن قیمت نفت، رسما نظام تک حزبی اعلام نمود. اما سرانجام با پارادایم اقدامات آمرانه و نخبه کشی زمینه ی سقوط خود را فراهم آورد.در مجموع پدر و پسر ، با پارادایم هایی همانند،پارادایم کودتا، پارادایم اسکان اجباری، پارادایم پوشش اجباری، پاردایم اصلاحات ارضی، پارادایم نظام تک حزبی و پارادایم نخبه کشی، زمینه ی بازتولید نظام سیاسی استبدادی، را در سطح جامعه فراهم آوردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The analysis of sociology of the autocratic politic in the Pahlavi period.

نویسنده [English]

  • Seyed siyavash Mousavi Rkati

PhD in Political Sociology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In this quality research which are preparation by the form of hermenoticy paradighms, we try to answer to this question that which paradigm lead to recreation of autocratic politic system in the Pahlavi period? Its resultant is, the first Pahlavi started with the 1299solar coup paradigm, and it stabilized with compulsory habitation paradigm, and it culminated with compulsory coating, and finally declined with elite plumbing paradigm. Because, the base of Iran’s protégé was created by coup paradigm. A half of Iran’s tribal population wasted by compulsory habitation. Iranian women housed by compulsory coating paradigm. Finally with elite plumbing paradigm hedged power spin in society. The second Pahlavi by 1332 solar coup paradigm confirms his autocratic power. Iran’s combination populations commix by territorial reform paradigm. With one party system created a magisterial development. But he created base of his decline by elite plumbing paradigm. Because with coup paradigm, imperialistic, Monarchists and their revenue. With territorial reform and transferring society from agronomy stage to industrial stage, their results were displacement people in the towns. Four folding the oil price declared one party system officially. But finally they created the bases of their slumping by elite plumbing paradigm and commanding proceedings. Finally father and son created the base of recreation autocratic politic system in society by paradigms like, coup, paradigm, compulsory habitation paradigm, compulsory coating paradigm, territorial reform paradigm, one part system paradigm, elite plumbing paradigm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pahlavi
  • Coup
  • compulsory habitation
  • territorial reform
  • one part system
کاتوزیان، محمد علی، (1389)، اقتصاد سیاسی ایران، از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، تهران، انتشارات مرکز.
آبراهامیان، یرواند، (1389)، تاریخ مدرن ایران، ترجمه محمد ابراهیم فتاحی، تهران، انتشارات نی.
جامی، (1387)، گذشته چراغ راه آینده است، تهران، انتشارات ققنوس.
کاتوزیان، محمدعلی، (1391)، ایرانیان از دوره باستان تا دوره معاصر، تهران، انتشارات مرکز.
آبراهامیان، یرواند، (1386)، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و دیگران، تهران، انتشارات نی.
آبراهامیان، یرواند، (1393)، کودتا، ترجمه ناصر زرافشان، تهران، انتشارات نگاه.
میلانی، عباس، (1392)، نگاهی به شاه، تورنتو، انتشارات پرشین سیرکل.
سینایی، وحید، (1384)، دولت مطلقه، نظامیان و سیاست در ایران، تهران، انتشارات کویر.
عاقلی، باقر، (1390)، رضاشاه و قشون متحدالشکل، تهران، انتشارات نامک.
طلوعی، محمود، (1386)، پدر و پسر: ناگفته‌ها از زندگی و روزگار پهلوی‌ها، تهران، انتشارات علم.
عامری، جواد، (1390)، از رضاشاه تا محمدرضا پهلوی، تهران، انتشارات پارسه.
فوران، جان، (1389)، مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران، ترجمة احمد تدین، تهران، انتشارات رسا.
ملکزاده، مهدی، (1387)، تاریخ انقلاب مشروطه ایران، تهران، انتشارات سخن.
مروارید، یونس، (1377)، ادوار مجالس قانونگذاری در دوران مشروطیت، تهران، انتشارات اوحدی.
کاتوزیان، محمدعلی همایون، (1391)، دولت و جامعه در ایران : انقراض قاجار و استقرار پهلوی، ترجمه حسن افشار، تهران، انتشارات مرکز.
اتابکی، تورج، (1391)، جامعه و دولت در عصر رضاشاه، ترجمة مهدی حقیقت خواه، تهران، انتشارات ققنوس.
مختاری، رضا، (1392)، پهلوی اول؛ کودتا تا سقوط، تهران، انتشارات پارسه.
آوری، پتر، (1390)، تاریخ ایران دوره پهلوی، ترجمه مرتضی ثاقب فر، تهران، انتشارات جامی.
نجاتی، غلامرضا، (1396)، تاریخ سیاسی 25 ساله ایران، از کودتا تا انقلاب، تهران، انتشارات رسا.
غنی، سیروس، (1389)، ایران؛ برآمدن رضاخان/ برافتان قاجار و نقش انگلیسی‌ها، ترجمه حسن کامشاد، تهران، انتشارات نیلوفر.
عاقلی، باقر، (1390)، نخست وزیران ایران؛ از مشیرالدوله تا بختیار، تهران، انتشارات جاویدان.
مهدوی، عبدالرضا هوشنگ، (1389)، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی، تهران، نشر پیکان.
بر، ویوین، (1395) برساخت گرایی اجتماعی، ترجمة اشکان صالحی، تهران، انتشارات نی.
آرون، ریمون، (1387)، مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
قدیانی، عباس، (1389)، تاریخ فرهنگ و تمدن ایران در دوره پهلوی دوم، تهران، انتشارات فرهنگ مکتوب.
امینی، ایرج، (1386)، بربال بحران، زندگی سیاسی علی امینی، تهران، انتشارات ماهی.
عیسوی، چارلز، (1362)، تاریخ اقتصاد ایران، ترجمة یعقوب آژند، تهران، انتشارات گستر.
زرین کوب، عبدالحسین، (1392)، تاریخ ایران از آغاز تا سقوط پهلوی، تهران، انتشارات سخن.
هابدن، استفن، (1379)، روابط بین الملل و جامعه شناسی تاریخی، ترجمه جمشید زنگنه، تهران، انتشارات وزرات خارجه.
همیلتون، گری جی، (1387)، تاریخ نگاری و جامعه شناسی تاریخی، ترجمة هاشم آقاجاری، تهران، انتشارات کویر.
ناظم الاسلام کرمانی، محمد بن علی، (1387)، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران، انتشارات امیرکبیر.
آوری، پتر، (1389)، تاریخ ایران؛ از نادرشاه تا انقلاب اسلامی، ج 7، ترجمة مرتضی ثاقب فر، تهران انتشارات جام.
خلیلی، نسیم، (1390)، انقلاب مشروطیت ایران، تهران، انتشارات ققنوس.
تنهایی، حسین ابوالحسن، (1389)، جامعه شناسی نظری، تهران، انتشارات بهمن برنا.
گروندن، ژان، (1391)، هرمنوتیک، ترجمة محمدرضا ابوالقاسمی، تهران، نشر ماهی.
پالمر، ریچارد، (1390)، علم هرمنوتیک، ترجمة محمدسعید حنایی کاشانی، تهران، انتشارات هرمس.
Banani,Amin,(1961),The modrnizaion of  Iran(1921-1941), standford: standford university press.
Cronin,stephanie,(1997), The army and the creation of the pahlavi state in iran, (1910-1920),London:I.B.Tauris.
Abrahamian,ervand,(1982),Iran betwen tow revolution :Priceton university press.
Bashiriyeh, hossien,(1989), The state and revolution in iran (1962-1982),London :croom helm .