نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضوهیئت علمی، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران.

چکیده

تحولات انقلابی اخیر در منطقه خاورمیانه که با تعابیر گوناگونی همچون بیداری اسلامی از آن یاد می شود، ساختار ژئوپولتیکی منطقه را دستخوش دگردیسی عظیمی نموده است. سرعت و نوع تحولات اخیر خاورمیانه به گونه ای رقم خورد که حتی نظریه های سنتی ژئوپولتیک که بر عنصر مکان و مرز تاکید داشتند، قدرت تبیین آن را نداشتند. بادرنظرگرفتن این موضوع ما در این پزوهش در صدد هستیم تا به این سوال پاسخ دهیم که ، بیداری اسلامی چه تاثیری بر ژئوپولوتیک مقاومت داشته است؟فرضیه ای که برای پاسخ به این سوال در نظر گرفته ایم این است که بیداری اسلامی «مقاومت »را که بر گرفته از ژئوپولوتیک شیعی است بسط گفتمانی داده است. روش تحقیق در این پژوهش ، از نوع اسنادی بوده و داده ها و اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای و منابع اینترنتی( فارسی و انگلیسی) و وبلاگ ها و وبسایت های مربوط به موضوع جمع آوری شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Islamic Awakening and its impact on the geopolitics of the resistance

نویسنده [English]

 • Hadi Ebrahimikiapei

Faculty member, Radio and Television University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Recent revolutionary developments in the Middle East, known as the Islamic Awakening, have undergone a major transformation in the region's geopolitical structure. The speed and type of recent developments in the Middle East have been such that even traditional geopolitical theories that emphasize the element of place and border have not been able to explain it. With this in mind, we seek to answer the question, what effect has the Islamic Awakening had on the geopolitics of resistance? It is derived from Shiite geopolitics and has developed a discourse. The research method in this research is documentary and the data and information have been collected using library resources and internet resources (Persian and English) and blogs and websites related to the subject.
Recent revolutionary developments in the Middle East, known as the Islamic Awakening, have undergone a major transformation in the region's geopolitical structure. The speed and type of recent developments in the Middle East have been such that even traditional geopolitical theories that emphasize the element of place and border have not been able to explain it.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Body
 • Conflict
 • Pahlavi
 • Islamists
 • Modernists
 1. جلیلوند، محسن(1389)، جهانی شدن و خاورمیانه: نگاهی به فرآیند جهانی شدن، فصلنامة تخصصی علوم سیاسی.
 2. خاکی راوندی، زهره، (1391 )، ایالت متحده آمریکا و اسلام سیاسی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی. 
 3. حافظ نیا، محمد رضا، (1385)، اصول و مفاهیم ژئوپولوتیک، چاپ اول، مشهد، انتشارات پاپلی.
 4. حسینی میرسیفی، فاطمه، (1390)، تحول جغرافیای سیاسی و فرهنگی خاورمیانه، ماهنامه روابط فرهنگی، تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سال نخست پیش شمارة دوم.
 5. خمینی، روح الله، (1387)، صحیفة نور، تهران: موسسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، جلد 5، 17، 21.
 6. شهیدی، فرزان، (1390)، واکاوی نهضت‌های مردمی در جهان عرب، فصلنامة مطالعات سیاسی روز، سال دهم، شمارة 39.
 7. شیرودی، مرتضی، (1388)، انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی، فصلنامة مطالعات انقلاب اسلامی، تهران: سال پنجم، شمارة 16.
 8. علایی، حسین، بررسی و ارزیابی توافق سازمان‌های فلسطینی فتح و حماس، تهران، فصلنامة دیپلماسی، شمارة 4، بهار 1390.
 9. فهیمی، فاطمه، (1390) بیداری اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری، مجموعه مقالات کوتاه دانشجویی با موضوع بیداری اسلامی، تهران: دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه ریزی اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی.
 10. مطهری، مرتضی، (1366)، بررسی اجمالی نهضت‌های اسلامی در صد سال اخیر، تهران: صدر.
 11. نظری، علی اشرف و محمد صیادی، (1392)، اسلام گرائی، پراگماتیسم و کنش سیاسی در مصر پساانقلابی سال‌های 2011-2014)، پژوهشنامة علوم سیاسی، سال دهم، شماره سوّم.
 12.  Broom, Shalom (2011) Israel and the Arab world: the Power of the people, In: Anat Kuiz and shlomo.brom, Editors (2011) Strategic Survey for Israel 2011 (Tel Aviv: Institute for National Security Studies).
 13. Cooper and Bromer,E(2011)focus on Obama as tension soar Across Middle East ,New York Times, May 18 2011,available at:http://www . NY times .com /2001 /05 / 19/World/Middle East/19 diplo.htm
 14. Karoline, Par,(2001),postal – vinery ,Geographical et pouvoir , Critique international ,janvie
 15. Korotayeva Zinkinay"Egyptian revolution a demographic structural analysis Entelequia revista"interdiscipliar13(2011)
 16. Lour,Iaurence(2011)"AFALLED UPRISING IN BAHRAIN “May 2011, Europe and Union Institute for Security Studies-available at:http:// www .iss .euro pa .au /uploads/Media/A-Fails uprising in Bahrain.Pdf 
 17. Metghalchi, Nazanin (2011) Is Iran immune from the Arab spring? Frieda Europe Think Tank for Global action, N99, October2011, available at:http://www.fride.org /download /PB-99-Iran.pdf.
 18.  O Loughlin John (2004), Geopolitical Fantasies ,National Strategies and Ordinary Russians in the post – communist.Institude of Behavioral