بسم الله الرحمن الرحیم

بدین وسیله اعلام می‌گردد کاندیدای مقالات شماره فصل پاییز سال ۱۴۰۱ فصلنامه از قرار ذیل خواهد بود. بدیهی است مقالات پس اخذ تأییدات از هیئت داوران و طی نمودن مراحل آماده‌سازی جهت انتشار بر روی سایت نشریه قرار خواهند گرفت. تاکید می‌گردد مقالات آورده شده در این خبر هیچ الزامی برای پذیرش نخواهد داشت و مشروط خواهند بود.

کد مقاله    عنوان مقاله

IABAJ-2205-1380 (R1)    شهیده بنت‌الهدی صدر، پیشاهنگ زن مسلمان در عرصه بیداری اسلامی؛ شاخص‌ها و چالش‌ها
IABAJ-2209-1425 (R1)     بررسی جنبش شیخ عثمان بن فودی و اندیشه های جهادی وی
IABAJ-2202-1364 (R4)     انقلاب اسلامی ایران و آینده ی اُمّت اسلام در اندیشه ی علم مطهری: (عوامل تداوم و انحطاط)
IABAJ-2205-1384 (R2)     تسری بیداری اسلامی در شمال آفریقا از تونس به مصر و لیبی؛ با تأکید بر نظریه پخش
IABAJ-2205-1386 (R1)     واکاوی نقش مقامات آمریکایی در ترغیب صدام به جنگ با ایران در شهریور1359.
IABAJ-2207-1398 (R4)    واکاوی زمان تحقق وعده قرآنی نابودی صهیونیسم جهانی در آیات آغازین سوره اسراء
IABAJ-2207-1399 (R3)    بررسی عادی سازی روابط اعراب و اسرائیل و پیامدهای آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
IABAJ-2210-1432 (R2)    بازنمایی انتظارات و خواسته‏ های سیاسی - اجتماعی مشارکت کنندگان کشورهای مختلف در راهپیمایی اربعین
IABAJ-2206-1392 (R1)     مفهوم و مؤلفه‌های تعلیم و تربیت اسلامی از منظر بیدارگر اسلام؛ سید جمال‌الدین اسدآبادی
IABAJ-2209-1420 (R1)     تصویرپردازی از آینده بیداری اسلامی بر اساس ماجرای طالوت (ع) در قرآن
IABAJ-2201-1356 (R2)     تأثیرپذیری آثار هنر و معماری در تمدن ایران اسلامی از حکمت و هنر متعالی
IABAJ-2205-1382 (R2)    رهیافت تطبیقی تبلور اندیشۀ بیداری اسلامی در سروده‌های سمیح صباغ و قیصر امین‌پور
1420 (R2)     تصویرپردازی از آینده بیداری اسلامی بر اساس ماجرای طالوت (ع) در قرآن

- هزینه ارزیابی و پذیرش مجموعا مبلغ ششصد هزارتومان

باتشکر
مدیر داخلی
سیدمهدی سهیلی مقدم