نویسندگان

1 مدرس مدعو

2 دانشگاه ایلام

چکیده

تاریخ اندیشه سیاسی در تمدن اسلامی، بیانگر تغییر و تحول در میزان اقتدارگرایی حکومت هاست. و از آن جایی که اسلام به اقتدارگرایی امت ها و جوامع اسلامی اهمیت فراوان داده است؛ لذا اتخاذ موضع معرفت شناختی نسبت به مبانی آن در قرآن، ضروری و اساسی است. تا بتوان از ورای تنوعات ملموس در جریان های مختلف سیاسی، به بنیاد روش شناختی مکنون در اندیشه های سیاسی اسلامی دست یافته و بر برخی مشکلات ناشی از سیطره ی دیدگاههای مستبدانه و خودکامه فائق آید. این پژوهش بر آن است تا با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل مطالب، به بررسی و بیان مبانی اقتدار گرایی در اسلام پرداخته، سپس با در نظر گرفتن این مهمّ که بیداری اسلامی در ایران، به این کشور اقتدار ویژه ای در سطح منطقه ای و جهانی بخشیده است، به واکاوی و بازشناسی دیدگاه امام خمینی(ره) به عنوان بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران درباره اقتدارگرایی امت ها از طریق بیداری اسلامی خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Theoretical Foundations of Authoritarianism in the Quran with an Approach to Imam Khomeini's Perspectives on Islamic Awakening in Iran

چکیده [English]

The history of political thought in Islamic civilization represents the transformation of the level of authoritarianism of the state. And since Islam has given great importance to the authoritarianism of the Islamic nations and societies, the adoption of an epistemological position in relation to its foundations in the Quran is essential and fundamental. In order to be able to overcome the tangible variations in various political movements to the methodological foundation of Islamic political thought and overcome some problems arising from the dominance of authoritarian and authoritarian views. This research seeks to investigate and express the principles of authoritarianism in Islam using the library method and analysis of the material. Then, considering that the Islamic awakening in Iran has given this country a special authority on the regional and global levels, it is to examine and recognize the viewpoint of Imam Khomeini (RA) as the founder of the Islamic Republic of Iran about the authoritarianism of the Gentiles. We will go through the Islamic Awakening.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Authority
  • Islamic awakening
  • beliefs
  • Tradition
  • legal rationales