نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات عربی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشگاه اراک

چکیده

خیزش و بیداری اسلامی بحر‌ین بیش از هر جنبش دیگری در جهان معاصر عرب، از آموزه-های اسلامی نهضت حسینی و حادثۀ ماندگار عاشورا تاثیر پذیرفته‌است؛ چرا که در میان این ملت، شورش امام حسین (ع) علیه بیدادگری، وجدان‌های خفته را بیدار کرد، جامعه را تشنۀ فرمانروایی صالحان نمود و به سرمشقی بی بدیل برای جنبش‌های آزادی بخش جهان به ویژه جهان تشیع شد. شاعران انقلابی و شیعی بحر‌ین در اشعار خود با الهام از این حادثۀ شورانگیز دینی و قهرمانان الهام‌‌بخش آن، اهداف والای انسانی و اسلامی قیام مردم بحر‌ین علیه ستمگری حاکمان مستبد و خودکامه را به تصویر کشیده‌‌اند. در اشعار انقلابی، مضا‌مینی چون ستم‌ستیزی و خوار‌ستیزی غریبانه، مرگ سرخ در کنار ولایت‌پذیری، شکیبایی در هنگامۀ غیبت مهد‌ى (عج(، روح پایداری و بیداری و احیاء عزت و کرامت، برگرفته از پیام عاشورا موج می‌زند. از این‌رو، چگونگی ظهور مضامین حسینی در شعر بیداری اسلامی بحرین، به عنوان مسئلۀ تحقیق حاضر مطرح است و پژوهش حاضر در تلاش است تا با روش توصیفی – تحلیلی به این پرسش‌ پاسخ دهد: مهمترین مضامین قیام امام حسین (ع) در شعر بیداری اسلامی بحرین کدام‌اند؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hussein Passion based on Islamic acknowledgment In Bahrain as a poem

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Zoodranj 1
  • zahra kochaki niyat 2

1 Assistant Professor of Arabic Language and Literature - Bu-Ali Sina University

2 university of Arak

چکیده [English]

Abstract

Islamic acknowledgment and movement in Bahrain is influenced by the Islamic teachings of Ashura as compared with the other movements within all Arabic countries. Because such people have affected by Imam Hussein’s revolution against injustices and their hidden consciousness got aroused. This could govern truth and control the society. At last, it became unique sample in point of the freedom movements all over the world, especially among Shias. Revolutionary and Shia poets in Bahrain are drawn their deep and revolutionary goals in concerning to Bahrainian revolution against the cruelties of governs. There are concepts as anti-oppression, objection-fighting lonely,consisting on struggle against oppression and colonizing, pay attention to Islamic and Shied thoughts as well as contents of Quran and of traditions, rising and acknowledgment, inventing to Islamic uniformity and collocation and reject of split (result of being the whole people), patriotism, the Red Death with leadership, be patient in absentia of Imam Mahdi, resistance and acknowledgment and humanity and Islamic munificence taken by Ashura message. Here, we can expose how to emerge the Hussein concepts in Islamic acknowledged poems as an investigative method. Therefore, we will try to answer questions by analytic- descriptive method. The most changeable concepts in concerning to Imam Hussein (peace be upon him) within the Islamic – acknowledged poems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic acknowledgment
  • Resistance
  • Bahrainian revolution
  • Shias and revolutionary poets