نویسندگان

1 پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی تهران

2 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی قزوین

چکیده

با پیروزی انقلاب اسلامی دولت موقت بازرگان و شورای انقلاب متصدی امور دوران انتقالی قدرت، ساخت اولیه نهادهای بوروکراتیک دولتی، سامان سیاسی - اقتصادی کشور، و نیز انتظام قوای نظامی - پلیسی گردیدند. عواملی مختلف از جمله، تعدد احزاب سیاسی با مبانی ایدئولوژیکی متفاوت، توقعات فزاینده و هیجان انقلابی، بی ثباتی دوره انتقالی ، ضرورت بازگشت به روال عادی و سامان سیاسی – اقتصادی کشور را برای دولت موقت و شورای انقلاب دشوار کرده بود. لذا مقاله حاضر با هدف، بررسی نحوه ساخت نهادهای انقلابی و تصویب و اعلام مشروعیت نظام برآمده از انقلاب توسط دولت موقت و شورای انقلاب، تفاسیر ایدئولوژیکی موجودمی باشد. با روش پژوهش توصیفی – تحلیلی تلاش بر آن است نحوه ساخت نهادهای مدنی و قانون اساسی مطابق شعایر و رسالت انقلاب اسلامی را بررسی نماید. تنوع احزاب و وجود ایدئولوژی های رقیب متضاد سبب تاکید امام خمینی به نیروهای طرفدار ایشان در شورای انقلاب و بعداً در مجلس خبرگان قانون اساسی بر دفاع از تصویب متمم قانون اساسی مطابق شریعت اسلامی گردید. این امر با حمایت اکثریتی مردم و هوشیاری امام و نیروهای پیرو خط ایشان در جهت رسالت انقلاب اسلامی با همه چالش های محیطی میسر گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The process of creating a revolution in the interim government agencies and the Revolutionary Council, and Imam Khomeini emphasis on Islamic patterns.

نویسندگان [English]

  • iraj soori 1
  • mohsen beheshtiseresht 2

1 Imam Khomeini and Research Institute of Islamic Revolution in Tehran

2 Imam Khomeini International University history Ghazvin

چکیده [English]

with the victory of the Islamic Revolution , the interim government and businessmen Revolutionary Council, the transition of power, the original construction state bureaucratic agencies , political - economic order and discipline , the country's military - police forces . a variety of factors , including the multiplicity of political parties with different ideological foundations , increasing expectations and revolutionary excitement , instability of the transitional period , the necessity of returning to normal , the country's political - economic for the interim government and the Revolutionary Council was difficult . So , with the aim of the present paper, how to build a revolutionary agencies and the adoption of the system and the legitimacy of the revolution by the interim government and the Revolutionary Council , ideological interpretations of the descriptive research method - is trying to build civil institutions and in accordance with the constitution of the Islamic Revolution rites and mission . diversity and parties are competing ideologies due to conflicting Imam Khomeini loyalists to emphasis on the Revolutionary Council , and later to the Assembly of Experts, the Constitution defending the constitutional amendment in accordance with Islamic Sharia . This majority , with the support of the people and intelligence forces and followers of Imam their line in the direction of the Islamic Revolution in global mission with all possible environmental challenges .

کلیدواژه‌ها [English]

  • " interim government "؛ " revolutionary " agencies
  • the Revolutionary Council "
  • " Imam Khomeini . "