نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه ایت الله بروجردی

2 عضوهیات علمی دانشگاه ایت الله بروجردی

چکیده

انقلاب اسلامی ایران به عنوان نقطه آغاز خیزش بیداری اسلامی در نیمه دوم قرن بیستم، شروع دوره جدیدی از ظهور اسلام با رویکرد سیاسی را برای جهان اسلام نوید داده و پیروزی برجسته ترین حرکت اسلامی در این دوره،سایر حرکتهای اسلامی در جهان اسلام مثل یمن را به تکاپو واداشت. لذا این مقاله ظرفیت‌های فرهنگی- هویتی انقلاب اسلامی ایران و تاثیر انقلاب اسلامی ایران را بر بیداری اسلامی به خصوص انصارالله یمن را بررسی می کند(مساله) پژوهش حاضربا استفاده از روش توصیفی و تحلیلی روشن می نماید که تاثیرانقلاب اسلامی بر بیداری اسلامی انطباق دارد (روش) شکل‌گیری انقلاب اسلامی در ایران از سه جهت برای بیداری اسلامی دارای اهمیت است.1-انقلاب اسلامی در ایران هویت فرهنگی جدیدی برای ایرانیان به ارمغان آورد با عنوان "هویت اسلامی- ایرانی"؛2- آن چه در ایران رخ داده به عنوان یک تجربة تاریخی – خواه نا خواه- در مقابل دیدگان ملت‌های منطقه است و ظرفیت الگو شدن برای آنها را دارد.3- انقلاب ایران ترکیبی از عناصر بومی و فرهنگی ایرانی را با عناصر دینی و مولفه‌هائی از رویکردهای دموکراتیک جدید ترکیب کرده و سنتزی متناسب با شرایط ایران اسلامی ارائه داده است که از ظرفیت بالایی برای الگو شدن برای کشورهای منطقه برخوردار می‌باشد.(یافته ها)

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of the Islamic revolution on the Islamic awakening in the region; With an emphasis on Ansar Allah in Yemen

نویسندگان [English]

  • RASHID REKABIAN 1
  • naser pourhasan 2

1 PRAFOSOR

2 ییی

چکیده [English]

As the starting point of the rise of Islamic awakening in the second half of the 20th century, the Islamic Revolution of Iran promised the beginning of a new period of the emergence of Islam with a political approach for the Islamic world, and the victory of the most prominent Islamic movement in this period, other Islamic movements in the Islamic world such as Yemen forced to struggle Therefore, this article examines the cultural-identity capacities of Iran's Islamic Revolution and the impact of Iran's Islamic Revolution on Islamic awakening, especially Ansarullah in Yemen (issue).

The current research, using the descriptive and analytical method, clarifies that the impact of the Islamic revolution on the Islamic awakening is compatible (the method). The formation of the Islamic revolution in Iran is important for the Islamic awakening in three ways. 1- The Islamic revolution in Iran brought a new cultural identity to Iranians. 2- What happened in Iran as a historical experience - whether it is or not - is in front of the eyes of the nations of the region and has the capacity to be a role model for them. 3-

The Iranian revolution has combined a combination of indigenous and cultural Iranian elements with religious elements and components of new democratic approaches and has presented a synthesis suitable to the conditions of Islamic Iran. (Findings)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic revolution
  • cultural-identity capacities
  • Yemen
  • Islamic awakening