نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیإت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها، قم، ایران

چکیده

پژوهش حاضردرصددآشکارسازی و تحلیل نگرش امام‌‎علی (ع) ‌‌به ‌مبانی سیاست بر پایه اخلاق و واکاوی آسیب‎های آن در پایداری حکومتها وبیداری ملتها نگارش شده است(مسئله)؛این تحقیق ‌‌‌‌‌‌که با روش کیفی و رویکرد توصیفی - تحلیلی مبتنی بر داده‌های کتابخانه‌ای با تأکید بر نهج‌البلاغه سامان یافته، می‌کوشد زیر ساخت‎های پیوند اخلاق و سیاست را در نگرش امام‌علی(ع) و با تکیه بر خطبه‌ها، نامه‌ها و کلمات قصار نهج‌البلاغه تبیین کند.(روش) نگرة سیاست بر پایه اخلاق به ‌عنوان یکی از رویکردهای مطرح ‌شده در پیوند این دو مقوله با یکدیگر ‌است که بررسی جامع از بُن‌مایه‌ها و درون‌مایه‌های آن می‌تواند در سطح گسترده بر پایداری حکومت‌ها و بیداری ملتها اثر شگرفی گذارد.(فرضیه) با فحص در رهیافت اندیشه حکومتی امام (ع) می‌توان چنین دریافت‌‌‌‌‌‌که سیاست علی ‌رغم تنوع برداشت‌ها، بدون پشتوانه اخلاق آسیب‌های مختلف فردی و اجتماعی را به ‌همراه خواهد داشت. بهسازی زیر ساخت‌های اخلاق‌‌مداری درسیاست می‌تواند زمینه اصلاح رفتارها و مناسبات جمعی را فراهم سازد. ره‌آورد این رویکرد، تجمیع زیرساخت‌های جامعه بر پایه اخلاق‌‌مداری و دین‌مداری به ‌ویژه گفتمان در پیوند با نهاد زمامداری است. برون‌داد و یافته‌ها نشان می‌دهد در اندیشه امام نگرش توحیدمدارانه، امانت‌‌مدارانه، خدمت‎مدارانه، ابزارمدارانه، کرامت‌مدارانه به‌ سیاست و سیاست‌گذاری زمینه را برای حاکمیتی سالم و جامعه‌ای آگاه، نظام‌مند و اخلاق‌مدار فراهم می‌کند. لذا این نگرش بستری مناسب برای همدلی و تجلی تعامل هدفمند در جامعه خواهد شد.(یافته‌ها)

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The foundations and effects of the ethical approach to politics in the stability of governments and the awakening of nations with an emphasis on Nahj-ul-Balagha

نویسنده [English]

  • mohsen rafat

Assistant Professor, Department of Quran Science and Hadith, Hazrat-e Maʼsoumeh University, Qom, Iran

چکیده [English]

The current research is written to reveal and analyze the attitude of Imam Ali(AS)towards the foundations of politics based on ethics and to analyze its harms in the stability of governments and the awakening of nations(problem);This research,organized with a qualitative method and a descriptive-analytical approach based on library data with an emphasis on Nahjal-Balagha,tries to explain the infrastructures of the connection between ethics and politics in the attitude of Imam Ali(AS).(method)The view of politics based on ethics is one of the approaches proposed in the connection of these two categories with each other,and a comprehensive review of its principles and contents can have a tremendous effect on the stability of governments and the awakening of nations in a wide level.(hypothesis)By examining the approach of the government thought of Imam (AS),it can be seen that despite the variety of views,politics without the support of ethics will bring various personal and social harms. The result of this approach is to consolidate the infrastructure of the society based on morality and religion,especially discourse in connection with the institution of governance. The findings show that in Imam's thought,monotheistic,trust,service,tool-,and dignity-oriented attitude towards politics and policy-making provides the basis of a healthy governance and an informed,systematic and ethical society. Therefore,this attitude will be a suitable platform for empathy and the manifestation of purposeful interaction in society.(Findings)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Politics and Ethics
  • Harms
  • Awakening
  • stability of governments
  • Imam Ali (AS)
  • Nahj al-Balagha