نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانش آموخته دکتری تاریخ اسلام، گروه تاریخ اسلام، دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

موضوع جریان‌سلفی‌وهابی یکی از پیچیده‌ترین موضوعات‌فکری در عرصه‌پژوهش است، که در سایه پیوند باحکومت آل‌سعود، گسترش فزاینده‌ای در جهان ازجمله شمال‌آفریقا پیدا کرد. وهابیت در الجزایر پیشینه‌ای متمایزتر نسبت به‌کشورهای‌همجوار همچون تونس و مغرب دارد و بیش از یک قرن پیش از آن‌کشورها وارد الجزایر شده‌است.جریان‌سلفی‌وهابی درالجزایر همواره و در طول‌دهه‌های‌مختلف با فراز و نشیب‌های‌مختلفی روبروست.وهابیت درالجزایر به‌دلایل‌مختلف ازجمله اقدامات عبدالحمیدبن‌بادیس، پیش از دیگر کشورهای همجوار خود، ترویج و گسترش یافت.جریان‌های‌سیاسی‌اسلام گرا پیوسته از نفوذ سیاسی–اجتماعی بالایی درجامعه‌الجزایر برخوردار بوده‌اند و عملکرد این‌جریان‌ها به‌ویژه پس از استقلال‌الجزایر(1962م)، فراز و نشیب‌های زیادی داشته-است. مهم‌ترین عامل‌ایجاد و توسعه فزاینده جریان‌وهابی‌سلفی درالجزایر را باید درحمایت‌های بی‌شمار مادی و لجستیکی عربستان‌سعودی به‌ویژه پس ازسال1973م.به‌دلیل افزایش درآمدهای‌نفتی دانست. ازسوی‌دیگر سیاست‌های‌سرکوب‌گرایانه دوره بومدین و اتخاذرویکردهای سختگیرانه وی، موجب رشدزیرزمینی آنها را فراهم آورد.
پرسش‌های اصلی این‌مقاله عبارتنداز:دلایل پیدایش وهابیت در الجزایر چیست؟پیامدهای اقدامات وهابیت در الجزایر به‌ویژه در بین سال‌های1962 تا1990م. چیست؟
ازیافته‌های این‌پژوهش می‌توان‌گفت حضور وهابیت در الجزایر پیامدهای متعددی در برداشته است؛ ازجمله پیدایش القاعده مغرب اسلامی به‌وسیله دروکدل. همچنین بحران1990 تا2005 الجزایر ریشه در اقدامات و بسترسازی‌های جریان‌های سلفی درالجزایر دارد. عمده فعالیت‌های‌جریان‌های‌سلفی در دوره شاذلی است؛ زیرا در دوره تقریبا طولانی‌مدت بومدین، همه فعالیت‌های‌جریان-های‌سلفی سرکوب و کنترل می‌شد.
این مقاله بارویکردی‌توصیفی-تحلیلی، به‌بررسی و نقد بسترها و پیامدهای حضور وهابیت در الجزایر بین از سال1962 تا1990م، می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study and analysis of the contexts and consequences of the presence of Wahhabism in Algeria; From 1962 to 1990.

نویسنده [English]

  • Majid Menhaji

Doctor of Islamic History, Department of Islamic History, University of Islamic Religions, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The subject of the Wahhabi Salafi current is one of the most complex intellectual topics in the field of research, which,due to its connection with the government of Al-Saud, has become increasingly widespread in the world, including North Africa. Wahhabism in Algeria has a more distinct history than neighboring countries such as Tunisia and the Maghreb, and entered Algeria more than a century ago.The Wahhabi Salafi movement in Algeria has always faced various ups and downs over the decades.
The study of political Islam in general and its internal attitudes in particular is constantly a controversial topic.Among these views, the issue of the Wahhabi Salafi movement is one of the most complex intellectual issues in the field of research,which, thanks to its connection with the Al-Saud government, has become increasingly widespread in the world, including North Africa. Wahhabism in Algeria was promoted before other neighboring countries for various reasons,including the actions of Abdelhamid Ben Badis.
The main activities of Salafi currents in the Shazli period are the new Ben; Because during the almost long period of Boumediene, all the activities of the Salafi currents were suppressed and controlled.This descriptive-analytical article analyzes the content and critiques the contexts and consequences of the presence of Wahhabism in Algeria after independence from1962 to 1990; The main question is: what are the conditions and reasons for the emergence of Wahhabism and the perspective of Wahhabism in Algeria?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Algeria
  • Wahhabism
  • Abdelhamid Ben Badis
  • Salafism
  • Chadli Bendjedid