نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری، اندیشه های سیاسی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد واحد تبریز، ایران

2 استادیار فلسفه دانشگاه پیام نور تبریز، استادیار دانشگاه آزاد فلسفه دانشگاه آزاد واحد تبریز، ایران

چکیده

چکیده
برای ترسیم چشم‌انداز اسلام سیاسی در ترکیه و تاثیر آن بر تحولات امنیتی منطقه لازم است مؤلفه‌ها، متغیرها و عناصر مهم آن از جمله اسلام سیاسی مورد واکاوی قرارگیرد چرا که؛ اسلام سیاسی از عمده‌ترین جریان‌ها و گفتمان‌های اثرگذار در تحولات اخیر در ترکیه بوده است. از این رو مقاله حاضر با هدف چشم‌انداز اسلام سیاسی در ترکیه و تأثیر آن بر تحولات امنیتی منطقه نگاشته شده است. پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، موضوع اسلام سیاسی و تاثیرات امنیتی آن را مورد بررسی قرار خواهد داد. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این مقاله، کتابخانه‌ای می‌باشد که از نوع مطالعات اسنادی داده‌های تحقیق گردآوری‌شده و با استفاده از روش تحلیل متون سیاسی مورد تحلیل و توصیف قرارگرفته است. یافته‌های این تحقیق حاکی از آن است که: اسلام سیاسی در ترکیه بر تحولات امنیتی منطقه در توانایی ترکیه در حل بحران‌های منطقه‌ای، توانایی یا عدم توانایی دولت ترکیه در ایجاد نوعی موازنه قدرت در منطقه و حل تعارضات موجود در سیاست خارجی این کشور مؤثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The prospect of political Islam in Turkey and its impact on regional security developments

نویسندگان [English]

  • SEYYED MOHAMMAD MOHAMMADI 1
  • Michael Jamalpour 2

1 PhD student, Political Thoughts, Islamic Azad University of Tabriz, Tabriz, Iran

2 PhD, Political Thoughts, Islamic Azad University of Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Abstract
To delineate the prospect of political Islam in Turkey and its impact on regional security developments, it is necessary to analyze its components, variables, and important elements, including political Islam, as political Islam has been one of the major influential currents and discourses in recent developments in Turkey. Therefore, this article aims to analyze the political Islam in Turkey and its impact on regional security developments. After expanding the concepts of the research topic, the issue of political Islam and its security impacts will be examined. According to the subject documentation presented in this paper, the research method is descriptive-analytical and the data gathering method is library research which is described using the political text analysis method. The findings of the study indicate that: Political Islam in Turkey is influencing regional security developments, Turkey's ability to resolve regional crises, the ability or inability of Turkey’s government to create a balance of power in the region and to resolve conflicts in its foreign policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Turkey
  • Political Islam
  • security developments
  • Region