نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

نامه‌های مقام معظم رهبری به جوانان غربی نقطه‌ی عزیمت این مقاله است. در این دو نامه علل و عواملی به عنوان ریشه‌های تروریسم مورد اشاره قرار گرفته است که از جمله‌ی آنها «زوال بنیان‌های اعتماد در غرب» است. در این نوشتار تلاش می‌شود چگونگی افزایش خشونت و افراطی‌گری در غرب با افزایش بی‌اعتمادی بررسی گردد. نوشتار حاضر با بررسی مکانیسم اعتماد و بی‌اعتمادی به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که «چگونه بی‌اعتمادی در جوامع غربی به خشونت و افراط‌گرایی منجر شده است؟» برای بررسی و تبیین این موضوع از روش «تحلیلی- توصیفی» استفاده می‌شود. فرضیه‌ی نوشته‌ی حاضر این است که بی‌اعتمادی موجب به وجود آمدن «نفرت از بیگانگان»، «ترکیب ناقص فرهنگی»، «انزوا و کاهش پیوستگی اجتماعی» و «بیرونی شدن اعتماد» می‌شود و در نتیجه تمایلات افراط‌گرایانه و ارتکاب اعمال تروریستی شدت می‌گیرد.» در پایان این نوشتار با نگاه آسیب‌شناسانه، راه‌حل‌هایی برای غلبه بر تبعات بی‌اعتمادی پیشنهاد می‌گردد که می‌تواند تقویت و رشد تروریسم را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The growth of extremism and distrust in the Western countries as an obstacle to the Islamic awakening; Explaining the Origins of Terrorism in the Western countries based on the Letters of Ayatollah Ali Khamenei to the young people of the Europe and NORTH America.

نویسنده [English]

  • mohsen raddadi

Associate Professor of Political Science in Islamic Research Institute for Culture and Thought (IICT)

چکیده [English]

The letters of Ayatollah Ali Khamenei to the young people of the Europe and NORTH America are the main subject of this article. In these two letters, some causes and factors are mentioned as the roots of terrorism, including "The decline of political trust in the Western countries." This article attempts to explain how increase of distrust cause violence and extremism growth in the Western countries. This article explain the mechanism of trust and distrust, seeking to answer this question: "How has distrust in Western societies led to violence and extremism?" A descriptive-analytical method is used to explain it. The present hypothesis is that «distrust leads to the emergence of "hatred of foreigners", "incomplete cultural mix", "isolation and reduction of social cohesion" and "Extermination of trust", and thus intensifies extremist tendencies and committing terrorist acts.» At the end of this paper, with a pathologic look, some solutions to overcome the consequences of distrust are suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political trust
  • Extremism
  • terrorism
  • The letters of Ayatollah Ali Khamenei to the young people of the Europe and NORTH America