نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری الهیات( گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی)، گروه الهیات، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین ایران.

2 استاد تمام گروه معارف اسلامی،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد ساوه، ایران.

3 استاد یار گروه معارف اسلامی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اراک ، اراک ، ایران.

چکیده

پژوهش زیر با هدف بررسی و تحلیل از وجوب وحدت و حرمت تفرقه از گفتمان حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری است که عدم توجه به آن آسیب های بزرگی را بر پیکره جهان اسلام وارد نموده است. روش پژوهش تحلیلی و تجزیه و تحلیل اطلاعات از نوع کیفی مبتنی بر تحلیل گفتمان ،که توانمندی و مهارتی را ایجاد می‌کند که از فرهنگ تحلیلی به دست می آید و رویکردی است که با حکمت ساختن گرایی اجتماعی تناسب دارد .ابزار تحقیق، شامل آیات قرآن کریم روایات و احادیث و سخنرانی های امام خمینی (ره) در قالب مجموعه ارزشمند صحیفه نور و سخنرانی های مقام معظم رهبری می باشد. یافته های نشان می دهد که در طول تاریخ هرگاه وحدت حاصل شده پیشرفت و عمران و به دنبال آن نفوذ و گسترش اسلام محقق گردیده است و از طرف دیگر بررسی تجربه های تلخ و عبرت انگیز در طول تاریخ در جمیع جهات و از جانب استعمارگران و فتنه گران ناشی از تفرقه در بین امت اسلام بوده است و نتیجه تحقیق آنست که گفتمان امام خمینی و آیت الله خامنه ای در خصوص وجوب وحدت، در یک راستا بوده که با توجه به شرایط زمانه توسعه یافته است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyze the necessity of unity and the sanctity of division from the discourse of Imam Khomeini and the Supreme Leader

نویسندگان [English]

  • Mohammad Karamzadeh 1
  • Mahmood Ghayyomzadeh 2
  • Abbasali heydari 3

1 PhD student in theology (majoring in jurisprudence and principles of Islamic law), Department of Theology, Faculty of Humanities, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein Iran.

2 Professor of the Department of Islamic Education, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Saveh Branch, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Islamic Education, Islamic Azad University, Arak Branch, Arak, Iran.

چکیده [English]

The following research aims to investigate and analyze the necessity of unity and the sanctity of division from the discourse of Imam Khomeini and the Supreme Leader, the lack of attention to which has caused great damage to the body of the Islamic world. The research and analytical of method is , qualitative type based on discourse analysis, which is a qualitative research category that creates capability and skill that is obtained from analytical culture and is an approach that fits with the wisdom of social constructivism. The Holy Quran is the narrations, hadiths and speeches of Imam Khomeini in the form of a valuable collection of Sahifa Noor and speeches of the Supreme Leader. The results show that throughout history, whenever unity has been achieved, progress and development have been achieved, followed by the influence and spread of Islam, and on the other hand, the study of bitter and instructive experiences throughout history in all directions and by colonialists and sedition The high price was due to the division among the Muslim Ummah.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unity and Difference
  • Islamic world
  • Obligation and Respect
  • Imam Khomeini
  • supreme leader