نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

2 دانش آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

موضوع اصلی این مقاله تحلیل و تبیین روند چرخش گفتمان قدرت در محور مقاومت اسلامی است. در این تحول گفتمانی، تبدیل‌شدن محورمقاومت به قطب قدرت در منطقه با توجه به تحول در زنجیره هم ارزی هویت که متاثر از شهادت سردار قاسم سلیمانی پدید آمده است، امری قطعی به نظر می‌رسد. از اینرو، شهادت سردار در تکوین این چرخش نقش مهمی را بر عهده داشته است. این پژوهش، ضمن مرور مختصر بر عناصر هویت‌بخش گفتمان قدرت بر محور مقاومت قبل از شهادت سردار، به واکاوی تحول گفتمانی و سرانجام علل هژمونیک‌شدن گفتمان قدرت محور مقاومت در منطقه بعد از شهادت ایشان پرداخته ‌است. بررسی ادبیات موجود در خصوص محور مقاومت نشان می‌دهد که پژوهش‌های صورت گرفته عمدتا بر موضوعاتی که بر تحولات منطقه‌ای و تاثیر آن بر گسترش ژئوپلیتیک اسلام، تاکید می‌کنند. به نظر می‌رسد که بیشتر آنها از اهمیت عوامل هویتی درونی و بیرونی که برسازنده شکل قدرت در محور مقاومت است، غفلت کرده‌اند. این پژوهش در بررسی و تبیین تحول گفتمانی فوق، به نقش عوامل هویت‌بخش به قدرت در محور مقاومت بویژه عوامل متاثر از شهادت سردار بر توسعه قدرت در محور مقاومت اشاره دارد. بنابراین هدف اصلی این مقاله فهم این امر است که قدرت در محور مقاومت در قبل و بعد از شهادت سردار سلیمانی مبتنی بر چه استراتژی‌ها و رفتارهایی بازنمود این تحول است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developmant in power Dialods in Axis of Islamic resistance from consolidation to development by emphasizing the equivalence chain of identity affected by martyrdom of sardar soleimani

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Norouzi 1
  • Zohre Marandi 2

1 Assistant Professor, Department of Islamic Education, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.

2 PhD student in Political Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

The main subject of this paper is analyze and clarify the turn in the ruling of power dialog in the Axis of Islamic resistance. In this dialog-oriented development, the conversion of Axis of resistance to the pole of power in the region seems decisive due to the evolution in the identity equivalence chain that has been affected by the martyrdom of Sardar Soleimani. Therefore, martyrdom of sardar has played a key role in genesis of this rotation. This research work, while reviewing in berief the identity elements of power dialog on of Axis of resistance the pre – martyrdom, will study the dialog evolution and finally end up with the reasonse for hegemony of power dialog after martyrdom of sardar .The study of existing literature on the resistance Axis shows that the research mainly focuses on the issues affecting the regional developments and its impact on the spread of Islam. It seems that most of them neglect the importance of internal and external identity factors that created power in the resistance Axis . This study aims to investigate and explain the above dialog-oriented development, in the role of identity factors on the axis of resistance, especially those affected by the general evidence on the development of power on the axis of resistance. Therefore, the main objective of this paper is to understand what power is on Axis of the resistance in pre - and after the martyrdom of Serdar soleimani based on what strategies and behaviors represent this transformation

کلیدواژه‌ها [English]

  • The dialog of power
  • the consolidation of power
  • the development of power
  • the martyrdom of Sardar soleimani