نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه ایلام،ایلام، ایران.

2 دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

چکیده

وحدت اسلامی یکی از مسائل بسیار مهم و در عین حال حساسی است که بالاخص در جهان اسلام حائز اهمیت است. با توجه به این که طرح یک موضوع، قبل از هرچیز نیازمند شفاف سازی درباره معناشناسی موضوع و بیان گستره ی آن است، این پژوهش در صدد است تا با روش اسنادی- کتابخانه ای و با پیمایش مراحل سه گانه توصیف، تحلیل و تبیین، واژه وحدت در قرآن کریم را مورد واکاوی قرار داده و از سوی دیگر، به دلیل تاثیرات متقابلی که بین وحدت و بیداری اسلامی وجود دارد، به کشف رابطه معناشناختی بین آن دو نیز بپردازد. بنابراین ضمن بازشناسی معنای لغوی و اصطلاحی واژه وحدت، ارتباط مفهومی این واژه با واژگان هم نشین و جانشین و ارتباط سازمان یافته آن ها مورد تحلیل قرار گرفته، و سپس با استفاده از قاعده سیاق و دقت در مقتضیات آیات،‌ چگونگی کاربرد واژه وحدت در سراسر قرآن کریم تبیین گردیده است. یکی از نتایج مهم این بررسیِ توصیفی،‌ آشکار شدن پیوند معناییِ عمیقِ وحدت با سایر واژگان هم حوزه در قرآن و بالاخص با بیداری اسلامی در عصر حاضر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Semantics of Unity in the Quran and the Recognition of its Relationship with Islamic Awakening

نویسندگان [English]

  • Najmiyeh Geravand 1
  • Mehdi Akbarnezhaad 2

1 PhD student in Quran and Hadith, Ilam University, Ilam, Iran.

2 Associate Professor, Faculty of Theology and Islamic Studies, Ilam University, Ilam, Iran.

چکیده [English]

Islamic unity is one of the most important and, at the same time, sensitive issues that is especially important in the Islamic world.Regard to propounding a matter, first of all requires clarification on the semantics of the issue and expression of its scope, this research seeks to examine the word "unity" in the Holy Quran through a documentary-librarian method and by scrolling through the three stages:Description, analysis and explanation. And on the other hand, due to the enter count effects between Islamic unity and Islamic awakening, it also reveals the semantic relation between these two. Therefore, while recognizing the literal meaning of the term unity, the conceptual relation between the word and the synonymous vocabulary and its organized relation has been analyzed, and then use the rule context and accuracy requirements of the verses, how to use the word unity in the Holy Quran has been clarified. One important result of this descriptive study is revealing the deep semantic link in unity with other words in the Qur'an and in particular the field of Islamic wakefulness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unity
  • Islamic awakening
  • semantics
  • Exemplary
  • Companion Vocabulary
  • Succession Vocabulary