نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی ، مشهد، ایران.

چکیده

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، نقطه عطف تاریخی و سرآغاز دوران جدیدی از حیات حکومت اسلامی در تاریخ جهان اسلام به شمار می‌رود. یکی از بارزه های این تحول شگرف ، احیاء مفاهیم ناب الهی- انسانی در چارچوب آموزه های دین مبین اسلام می باشد؛ اما این احیاگری که به نوعی نشات گرفته از مطالبات مردمی بشمار می رود ،محدود به تنگناهای زمانی/ مکانی جامعه ایرانی نمانده و به علت غنای محتوایی /معنایی خود، در چارچوبه های جغرافیایی/ زمانی دیگر نیز بازتاب پیدا نموده است. یکی از قالب های نظری که از قدرت تبیینی مناسبی جهت نحوه تاثیر گذاری و بازتاب وجوه ممتازه ارزشی انقلاب ایران بر سایر جنبش های اسلامی/مردمی کشورهای دیگر در مقاطع زمانی مختلف می باشد ، نظریه سازه انگاری و مفهوم اشاعه آن است. نوشتار حاضر تلاش نموده تا با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و با استمداد از مفاهیم و مفروضه‌های موجود در نظریه سازه‌انگاری، به تحلیل جایگاه سیاست منطق اشاعه در تاثیرپذیری جنبش‌های بیداری اسلامی از انقلاب اسلامی ایران بپردازد. در واقع آنچه نوشتار حاضر بر مبنای مفهوم اشاعه معتقد به آن است، تاثیرپذیری جنبش‌های بیداری اسلامی از مفاهیم، ارزش‌ها و هنجارهای انقلابی و اسلامی ایران به صورت خودجوش و به مثابه الگویی از حکومت دینی ـ اسلامی بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of the Islamic Revolution of Iran on the recent Islamic Awareness movements with an emphasis on the concept of constructivism dissemination

نویسنده [English]

  • Mohammad Javad Ranjkesh

Assistant Professor of Political Science, Ferdowsi University, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

The victory of the Islamic Revolution of Iran in 1978 is a turning point in history and the beginning of a new era in the life of the Islamic government in the history of the Islamic world. One of the highlights of this dramatic development is the revival of pure divine-human concepts within the teachings of Islam. However, this revival, which is considered to have originated from the demands of the people, is not limited to the temporal / spatial bottlenecks of the Iranian society and has been reflected in other geographical / temporal frameworks due to its content / semantic richness. One of the theoretical formats that is a suitable explanatory power for the way of influencing and reflecting the excellent value aspects of the Iranian revolution on other Islamic / popular movements of other countries at different times, is the theory of structuralism and the concept of its dissemination. The present article tries to analyze the position of the logic of dissemination logic in the effectiveness of Islamic awakening movements from the Islamic Revolution of Iran with a descriptive-analytical approach and using the concepts and assumptions in the theory of constructivism. In fact, what the present paper believes is based on the concept of dissemination, the influence of Islamic awakening movements on the revolutionary, Islamic and Islamic concepts, values ​​and norms of Iran spontaneously and as a model of religious-Islamic government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • constructivism
  • Dissemination Policy
  • Islamic Revolution of Iran
  • Islamic awakening