نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 دکترای علوم سیاسی، دانشکده شهید محلاتی ره، قم، ایران.

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

قرآن کتابی هدایتگر و بهترین مرجع برای دستیابی و سعادت است، کتابی است که برای هر مسأله‌ای پاسخی روشن و کامل دارد. یکی از ویژگی‌های برجسته هدایتی- تربیتی قرآن بیداری بخشی و ارائه راهکارهای مناسب برای تمامی زمان‌ها است. نزول قرآن در دوران تاریک جهالت و بیدادگری، پیام‌بیداری و پیامبر، رسول بیداری بود. واکاوی کلید واژة ذکر و نیز مفاهیم قصص و امثال قرآن و بسیاری از آیاتی که در مورد روز حسابگری نازل شده است روشنگر فرازهای بیدارگری در قرآن است. بررسی جامعه شناختی ملت‌های مسلمان در اوج بیدادگری نشان می‌دهد که قرآن تنها نسخه نجاتبخشی بوده است که بدان تمسک جسته‌اند. قرن 14 در سده‌های اخیر از قرن‌هایی است که بازگشت به قرآن و اقبال به نگارش آثار قرآن‌پژوهی با تأکید بر بیداربخشی مسلمانان به اوج خود رسیده است. این مقاله در نظر دارد با اشاره به مهمترین فرازهای بیدارگری در قرآن و نیز گذاری بر مهمترین آثار و صاحبان قرآن پژوهی به جایگاه قرآن به عنوان تنها مرجع بیدارگری در هر عصری تأکید ورزد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating and analyzing the fundamental paradigm of the Quran in Islamic awakening Emphasizing the views of contemporary Quran scholars

نویسندگان [English]

  • Hadi Zeini Malekabad 1
  • Asghar Mehri 2
  • Saeed Abablghasem Fazaeli 3

1 Assistant Professor, Department of Quran and Hadith, School of Theology and Islamic Sciences, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran

2 PhD in Political Science, Shahid Mahallati Faculty, Qom, Iran.

3 Graduate of Quran and Hadith Sciences, University of Tehran, Iran.

چکیده [English]

The Quran is the guidebook and the best reference for achieving and prosperity, a book that has a clear and complete answer to any problem. One of the prominent features of the guidance and education of the Qur'an is awakening and providing appropriate solutions for all time. The descent of the Qur'an in the dark period of ignorance and ignorance was a message of wisdom and the Prophet, a messenger of awakening. The analysis of the key of the word mentioned, as well as the concepts of the stories of the Quran and many of the verses that have been revealed on the day of calculus, illustrates the limits of awakening in the Qur'an. The sociological study of Muslim nations at the height of evildoing shows that the Qur'an was the only salvation version that it sought. The 14th century, in the last centuries, has been at its peak for centuries when the return to the Qur'an and Iqbal has culminated in writing the works of Qur'anic research with an emphasis on the revival of Muslims. This article intends to emphasize the position of the Qur'an as the only wakefulness reference in any era by referring to the most important upsurges of awakening in the Qur'an, and also on the most important works and owners of Quranic studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qur'an
  • prophet
  • Awakening
  • Quran
  • Quranic Quran
  • 14th Century