نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد، رشته ارتباط تصویری، دانشگاه شاهد تهران.

2 دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد، رشته‌ی هنر اسلامی، گرایش کتابت و نگارگری، دانشگاه شاهد تهران.

چکیده

سینما یکی از حوزه‌هایی است که ابعاد فرهنگی جامعه‌ی اسلامی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. از این‌رو اهمیت نظام معارف قرآنی در بیداری مسلمانان و تأثیرات مهم سینما در فرهنگ جامعه این ضرورت را ایجاب کرده است تا شناخت نظام معارف قرآنی و بازتاب آن در فیلم‌های سینمایی مورد بررسی قرار بگیرد. نمونه‌های مورد بررسی پژوهش حاضر فیلم‌های سینمایی تنگه‌ ابوقریب و به وقت شام می‌باشد. هدف پژوهش، شناخت نظام معارف قرآنی در فیلم‌های سینمایی تنگه ‌ابوقریب و به وقت شام و شناسایی میزان شباهت‌ها و تفاوت‌های نظام معارف قرآنی در این دو فیلم سینمایی است و سؤالات مطرح شده چنین می‌باشد که: 1- نظام معارف قرآنی چگونه و تا چه میزانی در فیلم‌های سینمایی «تنگه‌ ابوقریب» و «به وقت شام» بازتاب یافته است؟ 2- چه وجوه اشتراک و افتراق در بازتاب نظام معارف قرآنی در فیلم‌های سینمایی تنگه‌ابوقریب وبه وقت شام وجود دارد؟پژوهش پیش‌رو به شیوه‌ی توصیفی- تحلیلی و تطبیقی انجام پذیرفته و داده‌های آن با جستجو در منابع کتابخانه‌ای و اسنادی جمع‌آوری شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در دو فیلم سینمائی مورد بحث، ضمن رعایت و پایبندی به بیشتر مؤلفه‌های نظام معارف قرآنی، "احکام جهان‌شناسی و احکام بین‌المللی" بیشترین بازتاب را داشته‌اند. هم‌زمان برای برقراری احکام الهی و مبارزه با حکام ظالم، می‎بایست برای معنویت و شناخت خدا نیز مبارزه نمود و بعد از پیروزی برای سازوکارهای تربیتی اسلامی، تلاش نمود تا جامعه‌ای بیدار و بدور از ستم حاصل آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the application of the Qur'anic education system in the movies "Abu Ghraib Strait" and "Dinner Time" with the Islamic Awakening Approach

نویسندگان [English]

  • somayeh rasoulipour 1
  • SAHAR ZEKAVAT 2

1 M.Sc., Department of Visual Communication, Shahed University of Tehran.

2 M.Sc., Department of Islamic Art, Literature and Painting, Shahed University of Tehran.

چکیده [English]

Cinema is one of the areas that affects the cultural dimensions of Islamic society. Therefore, the importance of the Qur'anic education system in the awakening of Muslims and the important effects of cinema on the culture of the society have necessitated the need to examine the knowledge of the Qur'anic education system and its reflection in movies. Examples of the present study are the films of Abu Ghraib Strait and Dinner Time. The aim of the study is to identify the system of Quranic knowledge in the movies of the Strait and Dinner Strait and to identify the similarities and differences of the Quranic education system in these two movies. The questions are as follows: 1- How and to what extent the Quranic education system Has the movies "Abu Ghraib Strait" and "Dinner Time" been shown? 2- What are the commonalities and differences in the reflection of the Qur'anic education system in the films of the Strait and the Evening Strait? The results of the research indicate that in the two cinematic films in question, while observing and adhering to most of the components of the Qur'anic education system, "the rules of cosmology and the rules of the international" have had the most reflection. At the same time, in order to establish the divine commandments and fight against the oppressive rulers, one must also fight for the spirituality and knowledge of God, and after winning the Islamic educational mechanisms, one must strive to achieve an awakened society free from oppression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quranic Knowledge System
  • Movies
  • Narrow Straits
  • Dinner Time
  • Islamic awakening