نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه جکیم سبزواری

چکیده

شعرای ایران و فلسطین با ادبیات پایداری، شهید و شهادت، مأنوس هستند. سلمان هراتی و شفیق حبیب از جمله این شعرا هستند که برخی از سروده‌های خود را به شهدا اختصاص داده‌اند و این نوشتار به تحلیل و تطبیق این سروده‌ها از نظر محتوا و سبک می‌پردازد. هردوشاعر به تأثیرگذاری و ارزش خون شهدا اذعان دارند و به جاودانگی راه و نام شهید اشاره کرده‌اند. از دست‌دادن شهدا، توأم با حسرت و دلتنگی است که سلمان هراتی و شفیق حبیب هردو با نوعی عدم تصدیق و انکار با این قضیه روبه رو می‌شوند و با تشبیه‌های زیبا، شهدا را تجلیل می‌کنند و از معنویّت و قدرت هدایتگری آنها سخن می‌گویند. شفیق حبیب، امید به ظفر و پیروزی را در ضمن تکریم شهدا می‌آورد. هردوشاعر با بیانی روان و سبکی به‌دور از تکلّف مفاهیم خود را به مخاطب ارائه می‌دهند و این سادگی و عدم تکلّف همراه با لفظ زیبا و عمق معنا است. تکرار واژه، عبارت و حروف در اشعار سلمان و شفیق و کاربرد حروف مجهوره و مهموسه در جای مناسب در سروده‌های شفیق حبیب از جمله مختصات سبکی این دو شاعر است. در میان اسالیب مختلف جمله، اسلوب ندا در سروده‌های آنها از بسامد بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing and analyzing the concept of martyr and martyrdom in some poems of Salman Harati and Shafiq Habib

نویسندگان [English]

  • razieh karamad 1
  • hosein shamsabadi 2

1 Ph.d.MA Student of Arabic Language and Literature, Hakim Sabzevari University.

2 Associate Professor, Arabic Language and Literature, Hakim Sabzevari University.

چکیده [English]

Salman Harati and Shafiq Habib are among those poets who have dedicated some of their poems to martyrs. This article deals with the analysis and comparison of these works in terms of context and style. Both poets appreciate the influence and value of the blood of the martyrs and point to the immortality of the martyr's way and name. The loss of the martyrs is accompanied by the regret and sadness that Salman and Shafiq try to reduce influence of the negative side of this issue in their poems through describing the martyrs with beautiful symbols and speak about their power of spirituality and guidance in our life. Shafiq hopes to reaching victory and presents it in some of his works. Though he admires martyrs for that. Both poets present their own concepts to their readers with simple statement and style which is accompanied by beautiful words and deep meaning. Repeating the words, phrases and letters in the poems of Salman and Shafiq and the use of the vowels and the consonants in proper place are among the poets’ stylistic features and among the various parts of speech used in sentences, interjection frequently used in their poems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shafiq Habib
  • Salman Harati
  • martyr
  • Martyrdom