نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر علوم سیاسی پژوهشگاه امام صادق علیه‌السلام

چکیده

جهان اسلام، همواره دستخوش تغییر و تحولات مختلف بوده و تهدیدها و ضعف های مختلفی در آن وجود داشته است. از سال 2011 که شروع بیداری اسلامی بوده و تحولات بسیاری را در منطقه رقم خورده است؛ مقام معظم رهبری چالش های جهان اسلام را بیان نموده و راهبردهای تدافعی جهت مقابله با این چالش ها مطرح ساختند. با این وجود در این رابطه تحقیقی علمی از منظر مقام معظم رهبری منتشر نشده است. بنابراین سوالی که در این پژوهش طرح می شود این است که ضعف های سیاسی جهان اسلام از منظر مقام معظم رهبری و راهبردهای تدافعی ایشان از سال 2011 تا 2020 میلادی بر اساس روش swot چیست؟ با توجه به آنچه بیان شد؛ هدف این مقاله شناسایی چالش های سیاسی جهان اسلام و راهبردهای تدافعی(wt) در مقابله با آن از منظر مقام معظم رهبری بعد از تحولات بیداری اسلامی است. در این پژوهش برای پاسخ به سوال اصلی از روش swot استفاده شده است. از دیدگاه مقام معظم رهبری برای کاهش و کنترل تهدیدهای سیاسی جهان اسلام و برون رفت از آن، راهبردهایی وجود داشته که بر اساس روش سوات به راهبردهای تنوع(st) راهبردهای رقابتی(so)، راهبردهای بازنگری(wo)، راهبردهای تدافعی(wt) تقسیم شده است در این تحقیق برای مقابله با چالش های سیاسی جهان اسلام بر اساس روش سوات از راهبردهای تدافعی(wt) استفاده شده است. برخی از یافته های تحقیق عبارتند از: تقویت روحیه وحدت و ایستادگی، تقویت سطح آگاهی و بصیرت در میان مسلمانان و ... را می توان نام برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Political Challenges of the Islamic World and Defensive Strategies (wt) to counteract it from the point of view of the Supreme Leader based on the swot method

نویسنده [English]

  • abdollah noori goljahy

PoLiterally researcher of imam Sadiq

چکیده [English]

The Islamic world is based on indicators such as: the political power structure can be defined in terms of population size and legal basis. The world has not yet been defined by defensive strategies to confront the political weaknesses of the Islamic world from the point of view of the Supreme Leader, despite the fact that there are reports of weaknesses in the Islamic world. Therefore, the question asked in this study is that the political weaknesses of the Islamic world from the point of view of the Supreme Leader and their defensive strategies based on the swot method? In the thought of the Supreme Leader, the existence of political weaknesses, including religious divisions, the existence of deviant and extreme events, threatens the Islamic world. In this research, the swot method has been used to answer the main question. From the point of view of the Supreme Leader, the leadership to reduce and control the political threats of the Islamic world and there have been strategies that, based on Swat's method, include diversity strategies (st), competitive strategies (strategies), review strategies (wo), defensive strategies (wt) In this research, defensive strategies (wt) have been used to address the political challenges of the Islamic world based on Swat's methodology. According to the Supreme Leader's ideas, there have been defensive strategies to counter the political challenges of the Islamic world, including: strengthening the spirit of unity and resistance, strengthening the level of awareness and insight among Muslims, and so on.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic awakening
  • supreme leader
  • Weaknesses
  • Defensive strategies (wt)