نقش آفرینی قطر در منطقه خلیج فارس با توجه به مناقشات اخیر خاورمیانه
نقش آفرینی قطر در منطقه خلیج فارس با توجه به مناقشات اخیر خاورمیانه

احمد جالینوسی؛ یگانه سادات طباطبایی؛ هنگامه البرزی

دوره 4، شماره 8 ، دی 1394، ، صفحه 92-126

چکیده
  تحولات اخیر در برخی کشورهای عربی به دنبال خیزش‌های مردمی از سال 2011 حکایت از عمق احساس نیازبه تغییرات عمده درساختارسیاسی،اجتماعی و اقتصادی این کشورها دارد.در میان کشورهای منطقه،قطر به عنوان مدعی بازیگری ...  بیشتر