نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده فرهنگ، علوم اجتماعی و رفتاری، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، قم، ایران.

چکیده

جریان نوصدرایی در اثر تعامل با چالش‌های دنیای مدرن به نوآوری‌های جدیدی رسیده است که این روند با ظهور انقلاب اسلامی در ایران مضاعف شده است، لکن نتوانسته تعامل موفق و اثرگذاری مقبولی بر جریان‌های مؤثر فکری در دنیای اسلام ازجمله موسسه بین‌المللی مطالعات اسلامی (IIIT) که دغدغه اسلامی سازی دانش و ایجاد تمدن نوین اسلامی رادارند، داشته باشد. (مسئله) این مقاله با استفاده از روش سوات (SWOT) که بر چهار محور نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها استوار است، به ارائه راهبردهای چهارگانه در جهت احیای دانش اسلامی در جهان اسلام با استمداد از ظرفیت‌های جریان نوصدرایی می‌پردازد. (روش) جریان نوصدرایی به لحاظ محتوایی، روش‌شناسی و الهام‌بخشی در ایجاد جامع‌نگری دانشی، ظرفیت‌های منحصربه‌فردی برای موسسه داشته و می‌تواند آن‌ها را از نگاه اشعری‌ ‌گرایانه و کارکردگرایانِ به لایه‌های عمیق‌تر فکری و اندیشه‌ای رهنمون سازد. از آن‌سو نیز، جریان موسسه به دلیل پایگاه غربی‌اش و مقبولیت فراگیرش در جهان اسلام می‌تواند در بسط و برقراری ارتباط جریان نوصدرایی با نخبگان مسلمان اثرگذار باشد. (نتایج)

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Capacities of the neo-Sadrism in reviving Islamic knowledge in the Islamic world with emphasis on the International Institute of Islamic Thought (IIIT)

نویسنده [English]

  • Seyed Hadi Sajedi

Assistant Professor, Faculty of Culture, Social and Behavioral Sciences, Baqir al-Olum University, Qom, Iran

چکیده [English]

Neo-Sadrism has reached new innovations due to interaction with the challenges of the modern world, which has doubled with the advent of the Islamic Revolution in Iran, but has not been able to successfully interact and have an acceptable impact on effective intellectual currents in the Islamic world, including the International Institute of Islamic Studies (IIIT), which is concerned with the Islamization of knowledge and reestablishment of a new Islamic civilization.(problem) Using SWOT method, which is based on the four axes of strengths, weaknesses, opportunities and threats, this article presents four strategies to revive Islamic knowledge in the Islamic world with respect to the capacities of Neo-Sadraism.(method) In terms of content, methodology and inspiration in reviving a comprehensive system of Islamic knowledge, Neo-Sadraism has unique capacities for IIIT and can take them from the Ash'arite and functionalist perspectives to deeper layers of thought. On the other hand, IIIT, due to its western base and its widespread acceptance in the Islamic world, can be effective in expanding and establishing a connection between the Neo-Sadraist intellectuals and the Muslim elite.(results)


 


 

 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neo-Sadraism
  • International Institute of Islamic Thought (IIIT)
  • the Islamic Republic of Iran
  • Islamic knowledge
  • Islamic world
    1. احمد واعظی(1378). علم دینی از منظر آیه الله جوادی آملی. فصلنامه حوزه و دانشگاه 9-23.
    2. اسماعیل راجی، فاروقی(1983). أسلمة المعرفة، المبادی العامة و خطة العمل. کویت: دارالبحوث العلمیة بالکویت.
    3. — (1984).اسلمه المعرفه؛ المبادی العامه و خطه العمل. الکویت: دار البحوث العلمیه.
    4. ایمان، محمد تقی؛ احمد کلاته ساداتی (1392). روش‌شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمان (ارائه مدلی روش شناختی از علم اسلامی). قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
    5. حاج حمد، محمد ابوالقاسم (2003). منهجیة القرآن المعرفیة؛ أسلمة فلسفة العلوم الطبیعیة و الإنسانیة. بیروت: دارالهادی.
    6. حسنه، عمر عبید (1998). مراجعات فی الفکر و الدعوه و الحرکه. بیروت، دمشق، عمان: المکتب الاسلامی.
    7. حمید، پارسانیا (1399). بیست پرسش درباره علم دینی. در دست انتشار.
    8. —  (1390). روش‌شناسی انتقادی حکمت صدرایی. قم: کتاب فردا.
    9. رائد جمیل، عکاشه (2012). الفلسفة فی الفکر الإسلامی. المملکة العربیة الهاشمیة: المعهد العالمی للفکر الاسلامی.
    10. سید محمد تقی موحد ابطحی(1395). تحلیلی بر اندیشه‌های علم دینی در جهان اسلام قم: مرکز بین‌المللی نشر و ترجمه المصطفی.
    11. طه جابر، علوانی(1996). اسلامیة المعرفة بین الأمس و الیوم. قاهره: المعهد العالمی للفکر الاسلامی.
    12. عباس حیدری پور(1398). کارنامه تمدنی جمهوری اسلامی ایران. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
    13. عبدالحمید ابوسلیمان(1991). أزمه العقل المسلم. المعهد العالمی للفکر الاسلامی.
    14. عبدالله، جوادی آملی(1389). منزلت عقل در هندسه معرفت دینی. قم: مرکز نشر إسرا.
    15. عمادالدین، خلیل(2006). مدخل الی اسلامیه المعرفه. دمشق- بیروت: دار ابن کثیر.
    16. غزالی، محمد (1991) تراثنا الفکری فی میزان الشرع و العقل. القاهرة: دار الشروق.
    17. فتحی حسن ملکاوی(2018) مقالات فی اسلامیة المعرفة. هرندن، ورجینیا: المعهد العالمی للفکر الاسلامی.
    18. لمیاء لویس الفاروقی؛ اسماعیل راجی الفاروقی )1998(. أطلس الحضارة الإسلامیة. الریاض: مکتبة العبیکان.
    19. لیف، استنبرگ )1398(. اسلامی سازی دانش. قم: دانشگاه باقرالعلوم.
    20. محمد تقی، سبحانی (1385). جریان شناسی اندیشه اجتماعی دینی در ایران معاصر (1). نقد و نظر سال یازدهم، شماره سوم و چهارم، شماره 43-44 صفحه 279-311.
    21. محمد تقی، سبحانی(1386). جریان شناسی اندیشه اجتماعی دینی در ایران معاصر (2). نقد و نظر سال دوازدهم، شماره اول و دوم، 45-46، 218-282.
    22. محمد تقی، مصباح یزدی(1389) انسان شناسی در قرآن. قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
    23. محمد علی رضایی(1375) دیدگاه‌ها درباره تأثیر عنصر زمان و مکان بر اجتهاد، مجله حضور شماره 15.
    24. محمد، عماره(2009). معالم المنهج الاسلامی. المجلد الطبعة الثانیة. قاهره: دارالشروق.
    25. منتصر محمود، مجاهد(1996) أسس المنهج القرآنی فی بحث العلوم الطبیعیة. القارة: المعهد العالمی للفکر الاسلامی.
    26. Yusuf Al-Qardawi)1987(. Islamic Awakening between Rejection and Extremism. Herndon: International Institute of Islamic Thought .
    27. Ziauddin Sardar )1984(. "Islamization of Knowledge or Westernization of Islam." Inquiry 39-45.