مقاله ترویجی
از کشور اسلامی تا امت اسلامی - واکاوی مفاهیم حقوقی- سیاسی جهان اسلام
از کشور اسلامی تا امت اسلامی - واکاوی مفاهیم حقوقی- سیاسی جهان اسلام

اسماعیل آجرلو؛ علی بهادری جهرمی

دوره 4، شماره 8 ، دی 1394، صفحه 9-32

چکیده
  میراث زمامداری در جهان اسلام مبتنی بر کلان نظریه امت شکل گرفته و افق حاکمیت را در جوامع اسلامی مشخص نموده است. از سویی در دوران معاصر و با سیطره اقتضائات دولت مدرن، کشورهای اسلامی همگی بر اساس ساختار دولت-ملت ...  بیشتر
مقاله ترویجی
مقاومت و بیداری اسلامی در اشعار معروف الرصافی و محمدحسین شهریار
مقاومت و بیداری اسلامی در اشعار معروف الرصافی و محمدحسین شهریار

عبدالله حسینی؛ انصار سلیمی نژاد

دوره 4، شماره 8 ، دی 1394، صفحه 33-56

چکیده
  مقاومت و پایداری همواره با ظلم ستیزی عجین شده است و آن را تداعی می کند. از این رو ادبیات پایداری اختصاص به سرزمین خاصی ندارد. عشق به سرزمین مادری، آزادی خواهی و پایداری در برابر ظلم، ایجاد امید، و مبارزه ...  بیشتر
ماهیت جنبش های اخیر خاورمیانه: اسلامی یا سکولار؟
ماهیت جنبش های اخیر خاورمیانه: اسلامی یا سکولار؟

وحید ذولفقاری

دوره 4، شماره 8 ، دی 1394، صفحه 57-76

چکیده
  جنبش های سیاسی اخیر در خاورمیانه با بی ثبات سازی نظم اقتدارگرا و تغییر ادبیات سنتی و تولید گفتمان نوین، نه تنها انفعال سیاسی هژمون در زیرسیستم خاورمیانه را تغییر داده است، بلکه عصر نوینی از سیاست منازعه ...  بیشتر
مقاله ترویجی
امواج بیداری و خیزش انقلابی اسلامی
امواج بیداری و خیزش انقلابی اسلامی

علیرضا صدرا

دوره 4، شماره 8 ، دی 1394، صفحه 77-91

چکیده
  تحولات مسلم جاری منطقه خاورمیانه بزرگ اسلامی(آسیای غربی و شمال افریقا)یک اتفاق تصادفی یا حادثه جدید، ظاهری و احساسی نبوده و نیست. بدانسان که برخی با تفاسیر نارسا یا نادرست و با تحلیل ها و تعابیری همچون ...  بیشتر
مقاله ترویجی
نقش آفرینی قطر در منطقه خلیج فارس با توجه به مناقشات اخیر خاورمیانه
نقش آفرینی قطر در منطقه خلیج فارس با توجه به مناقشات اخیر خاورمیانه

احمد جالینوسی؛ یگانه سادات طباطبایی؛ هنگامه البرزی

دوره 4، شماره 8 ، دی 1394، صفحه 92-126

چکیده
  تحولات اخیر در برخی کشورهای عربی به دنبال خیزش‌های مردمی از سال 2011 حکایت از عمق احساس نیازبه تغییرات عمده درساختارسیاسی،اجتماعی و اقتصادی این کشورها دارد.در میان کشورهای منطقه،قطر به عنوان مدعی بازیگری ...  بیشتر
مقاله ترویجی
مبانی و مستندات
مبانی و مستندات " سیاست استکبار ستیزی " در دیدگاه امام خمینی ره

مهدی نادری

دوره 4، شماره 8 ، دی 1394، صفحه 127-144

چکیده
  این نوشتار با کاربست روش گفتمان، درصدد پاسخ به این سوال بوده است: «مبانی و مستندات سیاست استکبارستیزی در دیدگاه امام خمینی ره چیست؟». از یک سو، یافته‌های پژوهش بر این نکته حکایت دارد که در گفتمان ...  بیشتر