نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی دانشگاه ایت الله بروجردی، بروجرد، لرستان، ایران

چکیده

انقلاب اسلامی ایران به عنوان نقطه آغاز خیزش بیداری اسلامی در نیمه دوم قرن بیستم، شروع دوره جدیدی از ظهور اسلام با رویکرد سیاسی را برای جهان اسلام نوید داده و پیروزی برجسته ترین حرکت اسلامی در این دوره،سایر حرکتهای اسلامی در جهان اسلام مثل یمن را به تکاپو واداشت. لذا این مقاله ظرفیت‌های فرهنگی- هویتی انقلاب اسلامی ایران و تاثیر انقلاب اسلامی ایران را بر بیداری اسلامی به خصوص انصارالله یمن را بررسی می کند(مساله) پژوهش حاضربا استفاده از روش توصیفی و تحلیلی روشن می نماید که تاثیرانقلاب اسلامی بر بیداری اسلامی انطباق دارد (روش) شکل‌گیری انقلاب اسلامی در ایران از سه جهت برای بیداری اسلامی دارای اهمیت است.1-انقلاب اسلامی در ایران هویت فرهنگی جدیدی برای ایرانیان به ارمغان آورد با عنوان "هویت اسلامی- ایرانی"؛2- آن چه در ایران رخ داده به عنوان یک تجربة تاریخی – خواه نا خواه- در مقابل دیدگان ملت‌های منطقه است و ظرفیت الگو شدن برای آنها را دارد.3- انقلاب ایران ترکیبی از عناصر بومی و فرهنگی ایرانی را با عناصر دینی و مولفه‌هائی از رویکردهای دموکراتیک جدید ترکیب کرده و سنتزی متناسب با شرایط ایران اسلامی ارائه داده است که از ظرفیت بالایی برای الگو شدن برای کشورهای منطقه برخوردار می‌باشد.(یافته ها)

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of the Islamic revolution on the Islamic awakening in the region; With an emphasis on Ansar Allah in Yemen

نویسندگان [English]

 • RASHID REKABIAN
 • naser pourhasan

Member of the faculty of Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Lorestan, Iran

چکیده [English]

As the starting point of the rise of Islamic awakening in the second half of the 20th century, the Islamic Revolution of Iran promised the beginning of a new period of the emergence of Islam with a political approach for the Islamic world, and the victory of the most prominent Islamic movement in this period, other Islamic movements in the Islamic world such as Yemen forced to struggle Therefore, this article examines the cultural-identity capacities of Iran's Islamic Revolution and the impact of Iran's Islamic Revolution on Islamic awakening, especially Ansarullah in Yemen (issue).
The current research, using the descriptive and analytical method, clarifies that the impact of the Islamic revolution on the Islamic awakening is compatible (the method). The formation of the Islamic revolution in Iran is important for the Islamic awakening in three ways. 1- The Islamic revolution in Iran brought a new cultural identity to Iranians. 2- What happened in Iran as a historical experience - whether it is or not - is in front of the eyes of the nations of the region and has the capacity to be a role model for them. 3-
The Iranian revolution has combined a combination of indigenous and cultural Iranian elements with religious elements and components of new democratic approaches and has presented a synthesis suitable to the conditions of Islamic Iran. (Findings)

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic revolution
 • cultural-identity capacities
 • Yemen
 • Islamic awakening
 1. آزاد ارمکی ، تقی،1383، هویت‌سازی و بحران هویت در ایران، تهران، ققنوس
 2. احتشامی،انوشیروان.(1378).سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی.ترجمه ابراهیم متقی و زهره پوستین چی.تهران مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
 3. اخوان مفرد،حمید.(1381)ایدئولوژی انقلاب ایران.تهران.پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی معاونت پژوهشی.
 4. امرایی،حمزه.(1383).انقلاب اسلامی ایران و جنبش های اسلامی معاصر.تهران.مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
 5. بهنیافر،احمدرضا،(1391) شاخصه‌های تمدن اسلامی و انطباق آن بامؤلفه‌های بیداری اسلامی،مجله پانزده خرداد،ش34،ص172-190
 6. بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت های مختلف، https://farsi.khamenei.ir
 7. بشیریه،حسین.(1378).جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران.تهران.مؤسسه نشر علوم نوین
 8. جمال زاده، ناصر.(1391).قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران و نظریه صدور فرهنگی انقلاب (با تأکید بر
 9. بیداری اسلامی در منطقه).فصلنامه علمی –پژوهشی انقلاب اسلامی.سال اول.شماره چهارم.صص86-61.
 10. حاجی یوسفی،امیر محمد.(1391).ایران و انقلاب های 2011 خاورمیانه:برداشت ها و اقدامات.مطالعات انقلاب اسلامی.شماره 28.صص162-137.
 11. -حاجیانی، ابراهیم، (۱۳۸۸)، جامعه‌شناسی هویت ایرانی، تهران، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک
 12. زهیری،علیرضا.(1389).جمهوری اسلامی و مسأله هویت ملی.قم.پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 13. ســوری، فرشــته؛ احمدی، زهرا (۱۳۹۲ .)نقش انقلاب اسلامی در بیداری اسلامی، اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحوالت خاورمیانه) و حماسه اقتصادی )با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)، رودهن
 14. شــکرزاده چهاربرج، رضا؛ جعفری فر، احســان(۱۳۹۹ .)بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر شیعیان یمن، پژوهشهای راهبردی انقلاب اسلامی، دوره اول، شماره ۲ ،ص ۲۱-41
 15. شیخ حسینی، مختار،1394، جنبش انصارالله وآینده قدرت دریمن، قم، انتشارات مجمع جهانی اهل البیت ع ج2
 16. صوفی نیارکی، تقی (1390)بیداری اسلامی، حادثه معجزه‌آسا، تهران: اداره کل اموردینی و اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه

 17. فاتحی،محمد.(1391).از بیداری اسلامی تا تمدن اسلامی.نشریه سرباز.شماره 191.صص43-42.
 18. فاضلی نیا،نفیسه.(1388).ایدئولوژی تشیع،انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی.پانزده خرداد.دوره سوم .سال پنجم.شماره نوزدهم.صص66-38.
 19. فلاح،محمدرضا.(1391).بیداری اسلامی در آئینه انقلاب اسلامی(نگاهی به اشتراکات و افتراقات جنبش های اسلامی منطقه با انقلاب اسلامی ایران).ویژه بیداری اسلامی.شماره 21.صص58-51.
 20. قالیباف،محمد باقر وسید موسی پور موسوی.(1391).نقش هویت و بیداری اسلامی در شکل گیری تحولات اخیر خاورمیانه.فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی.سال اول.شماره دوم.صص139-119.
 21. گل محمدی، احمد، جهانی‌شدن، فرهنگ، هویت، تهران، نشر نی، ۱۳۸۱،
 22. موسوی نژاد،علی ،1392،همایش ناصر کبیر،قم، مجمع جهانی اهل بیت ع
 23. میلانی،محسن، 1387، شکل گیری انقلاب اسلامی، ترجمه مجتبی عطار زاده، تهران چ5
 24. محمدی،منوچهر.(1386).بازتاب جهانی انقلاب اسلامی.قم. انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 25. مرادپوردهنوی ، امیرحسین(1399). درآمدی برمراحل بیداری اسلامی در جهان اسلام، فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی،ش18صص85-111
 26. نصر اصفهانی ، محسن (1401). تأثیر نقش مفهومی انقلاب اسلامی بر هویت‌خواهی شیعیان یمن با تأکید بر جنبش الحوثی ، فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی،ش23صص57-75
 27. نجفی  محمد جواد و بهزاد نجفی (1401) مصادیق تاریخی بیداری و مقاومت ملت یمن، فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی،ش23ص101-123
 28. نجابت ، روح الله، کوشکی، صادق(1395).انصار الله در یمن از تاسیس تا تثیبیت، قم، دفتر نشرمعارف
 29. نظری،علی اشرف و بهاره سازمند(1387).گفتمان هویت و انقلاب اسلامی ایران. تهران .مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران.
 30. هزاوه ای،سید مرتضی(1391).انقلاب اسلامی،بیداری اسلامی و آینده اسلام سیاسی در منطقه.فصلنامه علمی –پژوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامی .سال اول.شماره4.صص143-113.
 31. یزدان دوست، حسینعلی (1390) «جهان ونهضت بیداری اسلامی،» سایت سازمان تبلیغات‌اسلامی
 32. Filiu.Jean-pierre.(2011).The Arab Revolution.Ten lessons From the  Democratic uprising.oxford university press oxford.
 33. Tarock.Adam.(2011).Time for The Government to fear the people.in 88 theAustralian Rationalist.
 34. کرمانی، داوود .(1391). الهام بخشی انقلاب اسلامی بر تحولات منطقه عربی.برگرفته از:http://www.islamtimes.org/vdcf0xd0jw6d0ca.igiw.html