نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زبان وادبیات عربی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار، گروه زبان وادبیات عربی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

مساله فلسطین، همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین مضامین شعری در میان شاعران معاصر عرب بوده است. وجه اشتراک همة این شاعران، تأکید بر پایداری مستمرّ تا رسیدن به پیروزی و آزادی فلسطین است. از نگاهِ آنها، سلاح مقاومت، تنها وسیلة ممکن برای مقابله با بیدادگری‌های دشمن صهیونیست و نجات مسجدالأقصی است. شاعرانی که در راستای مقاومت ملت فلسطین شعر سروده‌اند، دو گروه هستند؛ گروه اول شاعران بومی فلسطین هستند که با زبان و قلم در مسیر استقلال و آزادی وطن خویش گام برداشته‌اند؛ و گروه دوم شاعرانی هستند از کشورهای دیگر، که فریاد مبارزه را بر علیه دشمنان صهیونیست در سروده‌های حماسی خود متجلّی ساخته-اند(هدف و بیان مساله). این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده (روش پژوهش) علاوه بر پرداختن به مهمترین و پرکاربردترین درونمایه های ادبیات پایداری و بیداری به این نتیجه رسیده است که شعرا برای انتقال مفاهیم پایداری و بیدار کردن ملت، اشعارشان را هم به سبک ساده و روان سروده اند و هم به آرایه های ادبی آراسته اند و هم از زبان شعر مدد جسته اند(نتائج).

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The discourse of the Palestinian resistance; The beginning of the Islamic awakening among contemporary Arab poets

نویسندگان [English]

  • faroogh nemati 1
  • mohammadmahdi roshanchesli 2
  • esmail naderi 3

1 Associate Professor، Department of Arabic Language and Literature، Payame Noor University، Tehran ،Iran

2 Assistant Professor، Department of Arabic Language and Literature، Payame, Noor University، Tehran ،Iran

3 Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Payame, Noor University، Tehran ،Iran

چکیده [English]

In the last two centuries, the phenomenon of Islamic awakening has been raised as one of the most important and fundamental issues in the Islamic world, the Middle East, and the international system. The rise and intifada of the Palestinians in order to liberate their land was one of the most important topics in the project of Islamic awakening in the contemporary world. This problem not only spread in the world of politics, but also in the world of literature; In such a way that the issue of Palestine has always been one of the most important poetic themes among contemporary Arab poets. What all these poets have in common is the emphasis on continuous stability until reaching the victory and freedom of Palestine. problem statement). This article, which was done with the descriptive-analytical method (method), in addition to dealing with the most important and widely used themes of sustainability and awakening literature, has come to the conclusion that Palestinian poets used their poems to convey the concepts of sustainability and awakening their nation. They have written in a simple and smooth style and decorated with literary arrays and have tried to convey the message of the freedom-loving Palestinian nation to the world through poetic language (findings).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic awakening
  • "؛ contemporary poetry؛ contemporary Arab poets؛ Zionist regime