بسم الله الرحمن الرحیم

بدین وسیله اعلام می‌گردد کاندیدای مقالات شماره فصل تابتسان سال ۱۴۰۱ فصلنامه از قرار ذیل خواهد بود. بدیهی است مقالات پس اخذ تأییدات از سردبیر محترم و طی نمودن مراحل آماده‌سازی جهت انتشار بر روی سایت نشریه قرار خواهند گرفت. تاکید می‌گردد مقالات آورده شده در این خبر هیچ الزامی برای پذیرش مقالات توسط فصلنامه نخواهد داشت.

1367 مبانی و آثار نگرش اخلاقی به سیاست در پایداری حکومت‌ها‌ و بیداری ملت ها با تأکید بر نهج البلاغه
1353 أجر جهاد و مقاومت از گام نخست تا پسا شهادت در حدیث امام رضا علیه السلام
1325 راهبـــرد رژیم صهیونیستی در بلندی‌های جــولان و رویکرد جریان مقاومت
1359 (R2)     راهکارهای مواجهه با تهدیدات جنگ نرم در قرآن بر اساس طبقه بندی سرل از کنش‌های گفتاری
1399 (R2)    بررسی عادی سازی روابط اعراب و .... و پیامدهای آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
1398 (R2)    واکاوی زمان تحقق وعده قرآنی نابودی صهیونیسم جهانی در آیات آغازین سوره اسراء

- هزینه ارزیابی و پذیرش مجموعا مبلغ ششصد هزارتومان

باتشکر
مدیر داخلی
سیدمهدی سهیلی مقدم