بدینوسیله اعلام می گردد، کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی را حائز رتبه «ب» علمی دانست. این فصلنامه با صاحب امتیازی سازمان بسیج اساتید کشور براساس آیین نامه نشریات علمی مصوب 1398/02/09 در ارزیابی سال 1399 موفق به کسب رتبه «ب» شده است.

در این گواهی که توسط جناب آقای دکتر محسن شریفی مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی و دبیر کمیسیون نشریات علمی به امضاء رسیده است آمده: بی‌تردید تلاش دست‌اندرکاران آن نشریه سهم بسزایی در گسترش مرزهای دانش و ارتقای کیفی و کمی جایگاه علمی کشور خواهد داشت.