نتایج جلسات هیات تحریریه فصلنامه «مطالعات بیداری اسلامی» از قرار ذیل است:

صورتجلسه اعضای هیات تحریریه در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ساعت ۱۷

حاضرین: دکتر سروش امیری، دکتر نجف لک‌زایی، دکتر شمس‌الله مریجی، دکترحسین هرسیج،  دکتر غلامرضا بهروزی‌لک و سیدمهدی سهیلی مقدم

موضوعات مطرح شده:
- آشنایی اعضای جدید هیات تحریریه
- ارائه گزارشی از فعالیت و وضعیت کنونی دوفصلنامه «مطالعات بیداری اسلامی»
- مروری بر اهداف فصلنامه «مطالعات بیداری اسلامی»

صورتجلسه اعضای هیات تحریریه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ساعت ۱۷

حاضرین: دکتر علیرضا رضایی، دکتر نجف لک‌زایی، دکتر شمس‌الله مریجی، دکتر حسین هرسیج، دکتر آرایی(معاون پژوهش و فناوری سازمان)، دکتر غلامرضا بهروزی‌لک، سیدمهدی سهیلی مقدم

موضوعات مطرحه شده:
- بازنویسی اهداف فصلنامه «مطالعات بیداری اسلامی»
- مروری بر مقالات در نوبت انتشار برای فصل بهار