شور حسینی در شعر بیداری اسلامی بحرین
1. شور حسینی در شعر بیداری اسلامی بحرین

صدیقه زودرنج؛ زهرا کوچکی نیت

دوره 6، شماره 11 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 64-76

چکیده
  خیزش و بیداری اسلامی بحر‌ین بیش از هر جنبش دیگری در جهان معاصر عرب، از آموزه-های اسلامی نهضت حسینی و حادثۀ ماندگار عاشورا تاثیر پذیرفته‌است؛ چرا که در میان این ملت، شورش امام حسین (ع) علیه بیدادگری، وجدان‌های ...  بیشتر