تحلیل جامعه شناختی نظام سیاسی استبدادی در دوران پهلوی
1. تحلیل جامعه شناختی نظام سیاسی استبدادی در دوران پهلوی

سید سیاوش موسوی رکعتی

دوره 7، شماره 13 ، بهار و تابستان 1397

چکیده
  در این پژوهش کیفی، که با روش پارادایمی- هنرمنوتیکی تهیه شده، سعی شده است تا به این سوال پاسخ داده شود که، کدام پارادایم ها باعث بازتولید نظام سیاسی استبدادی در دوران پهلوی شدند؟ که برآیند آن بدین قرار ...  بیشتر