نظام سیاسی مطلوب کشورهای اسلامی درمنظومه فکری امام خامنه ای
1. نظام سیاسی مطلوب کشورهای اسلامی درمنظومه فکری امام خامنه ای

جواد کیانی؛ علیرضا زرگر؛ بهروز رشنودی

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 173-198

چکیده
       مسئله نظام سیاسی یا حکومت در اسلام یکی از اساسی ترین و هیجان انگیزترین مسائل امروز جهان اسلام و حتی جهان غیر مسلمان است. اسلام آنگاه که با سیاست و حکومت مطرح  شود و در صحنه زندگی و کار و ...  بیشتر