کلیدواژه‌ها = شاعران انقلابی و شیعی
1. شور حسینی در شعر بیداری اسلامی بحرین

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 64-76

صدیقه زودرنج؛ زهرا کوچکی نیت