واکاوی حاکمیت دولت بر فضای مجازی؛ مطالعه موردی عربستان در مواجهه با معارضان
واکاوی حاکمیت دولت بر فضای مجازی؛ مطالعه موردی عربستان در مواجهه با معارضان

سیدمهدی سهیلی‌مقدم

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 281-309

چکیده
  فضای مجازی یک حیطه سیاسی اجتماعی و فناوری با ویژگی های منحصر به فرد است که از مرزهای سرزمینی و قانونی کشورها فراتر رفته است و بیشتر توسط بخش خصوصی اداره می‌شود، اما کشورهای توسعه یافته با سازوکارهایی ...  بیشتر